Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Chránená osoba - osoba vyššieho veku ako "iná skutočnosť", podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby

8/2017
Chránená osoba - osoba vyššieho veku ako "iná skutočnosť", podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby
§ 18 ods. 1 písm. b) Trestného zákona
§ 127 ods. 3, § 139 ods. 1 písm. e), ods. 2 Trestného zákona
I. Ustanovenie § 18 Trestného zákona a ustanovenia § 139 ods. 2 Trestného zákona upravujú spôsob riešenia dvoch odlišných právnych otázok, a to jednak otázku zavinenia vo vzťahu k okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, a jednak ďalšiu podmienku použitia osobitného kvalifikačného pojmu chránenej osoby, spočívajúcu v súvislosti spáchania činu s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby. Taká súvislosť musí byť daná nielen objektívne, ale aj subjektívne.
II. V zmysle § 139 ods. 2 Trestného zákona možno spáchanie činu voči osobe vyššieho veku (§ 127 ods. 3, § 139 ods. 1 písm. e) Trestného zákona) považovať za okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, spravidla pri úmyselnom trestnom čine. Zároveň sa vyžaduje, aby páchateľ vyšší vek poškodeného spájal s jeho menším odporom alebo slabšou odvetou alebo s umocnením účinku trestného činu voči poškodenému, prípadne s inou okolnosťou, ktorá zakladá alebo podporuje rozhodnutie páchateľa spáchať trestný čin.
Taká subjektívna súvislosť, primeraná postaveniu alebo stavu chránenej osoby, sa predpokladá aj pri kvalifikačnom použití ostatných ustanovení § 139 ods. 1 Trestného zákona o chránených osobách.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Tdo 65/2013
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR citovaným rozsudkom z 3. decembra 2013 vyslovil, že rozsudkom Krajského súdu v Ž., sp. zn. 3 To 4/2013, bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku porušený zákon v ustanoveniach § 139 ods. 2 a § 194 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona v neprospech obvineného J. J. Zrušil citovaný rozsudok súdu prvého stupňa a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušený rozsudok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Krajskému súdu v Ž. sa prikazuje, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v Ž. napadnutým rozsudkom (ďalej len krajský súd) rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. d), e) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil rozsudok Okresného súdu N., sp. zn. 6 T 94/2012 zo 16. novembra 2012 a na základe § 322 ods. 3 TP obžalovaného J. J. uznal za vinného, že
1/ 16. februára 2012 v čase okolo 16.40 hodine v predajni TESCO v Tvrdošíne vzal z regálu na pečivo a do vrecka bundy ukryl dve bagety, následne sa snažil opustiť predajňu popri pokladni bez zaplatenia, čím spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 3121828, spôsobil škodu krádežou vo výške 1,30 eur,
2/ 3. mája 2012 v čase okolo 17.30 hodiny vošiel do predajne COOP Jednota v N., na námestí Antona Bernoláka, kde z regálu s alkoholickými
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).