Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Daň z pridanej hodnoty

19/2013
Daň z pridanej hodnoty
čl. 2 ods. 2, čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
§ 2 ods. 1, § 8, § 9, § 19, § 22 ods. 1, § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
čl. 24, čl. 131 Smernice Rady č. 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
§ 244 ods. 1, 3, § 250ja ods. 7, § 246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 10 ods. 2, § 246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 211 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
V prípade dodania tovaru do iného členského štátu Európskej únie je tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty na výstupe iba v prípade ak bol skutočne prepravený z tuzemska a platiteľ je schopný túto skutočnosť správcovi dane preukázať.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžf 7/2012
Skutkový stav:
Krajský súd v N.
rozsudkom podľa § 250j ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. OSP v znení neskorších predpisov zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 16. februára 2011, ktorým žalovaný potvrdil dodatočný platobný výmer Daňového úradu V. z 5. mája 2010, ktorým správca dane vyrubil žalobcovi podľa § 44 ods. 6 písm. b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov [ďalej v texte rozhodnutia len "zák. o správe daní"] rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2007 v sume 2 549,49 € z dôvodu porušenia § 19 ods. 2 v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov [ďalej len zák. o DPH].
Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že krajský súd posudzoval zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia žalovaného správneho orgánu v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 písm. a), b) v spojení s § 8 ods. 1 písm. a), s § 9 ods. 1, s § 15 ods. 1, s § 19 ods. 2, s § 22 ods. 1 a s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a v zmysle ustanovení § 2 ods. 6 a s § 29 ods. 1, 2, 8 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a súčasne v zmysle čl. 131 a čl. 24 Smernice Rady č. 2006/112/ES (ďalej len Smernica).
Krajský súd považoval medzi účastníkmi za sporný výklad ustanovení § 19 ods. 2 a § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a to, či žalobcovi vznikol nárok na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo či ekonomickú činnosť, vykonávanú v zmysle predloženej Dealerskej zmluvy, uzavretej s obchodným partnerom v rámci EU - poskytovanie záručných opráv autobusov v rámci oprávnených reklamácií zákazníkov, bolo potrebné posudzovať podľa § 19 ods. 2 v spojení s § 2 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, t.j. ako službu v tých prípadoch, kde žalobca použil náhradné diely, ktoré mal vo svojom vlastníctve a tieto nezdanil vôbec.
Krajský súd z pripojených administratívnych spisov zistil, že v kontrolovanom zdaňovacom období január až december 2007 daňový subjekt (žalobca), v zmysle Dealerskej zmluvv z 9. decembra 2003 a jej príloh platných pre rok 2007 uzavretej so spoločnosťou K..., a.s. (od 3. januára 2007 I... Czech Republic, a.s.) žalobca ako díler nakupoval a predával tovar nakúpený v ČR od výrobcu I.... Tovar od tohto dodávateľa žalobca uviedol do daňových priznaní DPH ako intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, ktorý zdanil a daň si odpočítal; následne predaj tohto tovaru na území SR zdanil a zákazníkom poskytol dvojročnú záruku. Žalobca na základe Dealerskej zmluvy vystupoval ako autorizovaný dealer fi. K..., a.s., poverený distribúciou a servisom jej výrobkov a zaviazal sa pod svojím menom a vo svoj vlastný prospech predávať výrobky fi. K..., a.s. konečným zákazníkom, ktorých sídlo sa nachádza na území SR. Žalobca vykonával kontrolu a úpravu výrobkov fi. K..., a.s. pred dodaním, záručné práce (servis) a asistenčný nonstop servis, servis zameraný na opravy, ako i opravy vozidiel fi. K..., a.s., ktoré sa už nevyrábajú, s tým, že fi. K..., a.s. bude dodávať zmluvné výrobky žalobcovi so všetkými právami podľa záruk uvedených v zmluve.
Krajský súd uviedol, že daňovou kontrolou zdaňovacieho obdobia bolo zistené, že v prípade oprávnenej reklamácie žalobca vyhotovil odberateľské faktúry pre dodávateľskú spoločnosť I... Czech Republic, a.s. za servis výrobkov fi. K..., a.s. vykonaných na Slovensku, konkrétne za servisné prehliadky, za záručné opravy, pri ktorých neboli použité náhradné diely a za záručné opravy, pri ktorých náhradné diely použité boli, a to v celkovej výške 594 784,30 Sk, z toho cena práce ako základ dane bola 115 498 Sk DPH 0 SK. Správca dane po kontrole zvýšil daň a základ dane, pretože cenu použitého náhradného dielu žalobca fakturoval bez dane. Žalobou napadnutým rozhodnutím žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie správcu dane o vyrubení rozdielu za zdaňovacie obdobie máj 2007 v sume 2 549,49 € z dôvodu porušenia § 19 ods. 2 v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH s tým, že záručné opravy autobusov vykonané v rámci oprávnených reklamácií zákazníkov a zároveň v zmysle Dealerskej zmluvy na Slovensku a za protihodnotu, zdanil iba čiastočne, a to tak, že cenu vykonanej práce zdanil sadzbou 19% a cenu použitých náhradných dielov, ktoré mal vo svojom vlastníctve, nezdanil vôbec.
Podľa názoru krajského súdu si žalobca nesprávne vysvetlil svoj postup pri poskytovaní záručných opráv autobusov (nakúpených od výrobcu v ČR a predaných na Slovensku) v rámci oprávnených reklamácií zákazníkov pokiaľ tvrdil, že správca dane postupoval nesprávne, ak mu vyrubil rozdiel dane za zdaňovacie obdobie tak, ako je to uvedené v prvostupňovom rozhodnutí a dorubil mu daň z dôvodu, že u vymenených náhradných dielov, ktoré vlastnícky patrili žalobcovi pri záručných opravách nepostupoval zmysle § 19 ods. 2 a použitý náhradný diel na výmenu poškodenej súčiastky u reklamovaného autobusu nezdanil pri vrátení tejto súčiastky výrobcovi tvrdiac, že ako autorizovaný dealer výrobcu autobusov I... Czech Republic, a.s. (predtým K..., a.s.) postupoval podľa Dealerskej zmluvy a v rámci záručnej opravy pri opodstatnenej reklamácii poškodenú súčiastku - náhradný diel vymenil, ktorý vrátil výrobcovi ako tovar bez DPH z dôvodu, že už raz vymenený náhradný diel bol zaplatený ako súčiastka autobusu, a preto postupoval podľa § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, t.j. uplatnil oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu v ráme v rámci EU, majúc za to, že išlo o službu - servis a prevod vlastníckeho práva k poškodenému tovaru - náhradného dielu prešla na výrobcu, pričom rozhodujúci charakter má náhradný diel tovar, a nie služba (úhrada za pracovný čas), nesúhlasiac s tvrdením správcu dane a žalovaného.
Krajský súd zastával názor, že v preskúmavanej veci je potrebné rozlišovať vzťah medzi žalobcom ako daňovým subjektom vo vzťahu k svojim zákazníkom v rámci poskytovania záručných opráv v zmysle Dealerskej zmluvy a vzťah medzi žalobcom ako daňovým subjektom a výrobcom autobusov I..., a.s., ktoré žalobca od tohto dodávateľa nakupoval a zároveň sa zaviazal ako podnikateľ poskytovať záručné a pozáručné opravy na nakúpené autobusy od výrobcu a ním predané zákazníkom na území SR. Uviedol, že pokiaľ žalobca ako predajca autobusov, ktoré sám predtým odkúpil od uvedeného výrobcu K... (I...), vo vzťahu k svojim zákazníkom (kupujúcim) vystupuje ako predávajúci a tento vzťah sa medzi nimi posudzuje v zmysle § 411 a nasl. OBZ s odkazom na to, že reklamačné konanie je upravené v inom právnom predpise, ktorý žalobca ako predávajúci musí dodržať, inak by niesol sankcie podľa príslušného právneho predpisu.
Zákon o DPH samostatne nerieši postup pri reklamácii tovaru,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).