Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Disciplinárne konanie proti ústavným činiteľom v rezorte justície

DISCIPLINÁRNE KONANIE PROTI ÚSTAVNÝM ČINITEĽOM V REZORTE JUSTÍCIE
Zákon o ústavnom súde v platnej podobe je výsledkom osemnástich novelizácií. Právomoc Ústavného súdu SR v konaní o disciplinárnej zodpovednosti ústavných činiteľov v rezorte justície je názorným príkladom, ako sa vzrastajúci počet novelizácii tohto zákona nedokáže spojiť s právnou istotou v závažných otázkach.
Ústavný súd SR má právomoc vykonať disciplinárne konanie voči:
- predsedovi NS SR,
- podpredsedovi NS SR,
- generálnemu prokurátorovi SR.
Ide o právomoc, ktorú ústava zverila plénu ústavného súdu (čl. 131 ods. 1 v spojení s čl. 136 ods. 3). Podrobnosti o uplatnení tejto právomoci určuje zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ústavnom súde"). Zákon o ústavnom súde pre konanie o disciplinárnej zodpovednosti ústavných činiteľov v rezorte justície neustanovil obligatórne ústne pojednávanie, ani účasť verejnosti.
Zákon o ústavnom súde sa zakladá na predstave, že existujú otázky významné pre vedenie konania pred Ústavným súdom SR, ktoré musia byť upravené právnym poriadkom, avšak upravuje ich prameň práva rozdielny od zákona o ústavnom súde. Na disciplinárne konanie voči predsedovi alebo podpredsedovi NS SR a generálnemu prokurátorovi SR sa primerane použijú osobitné predpisy - zákon o sudcoch a prísediacich v prípade konania proti predsedovi alebo podpredsedovi NS SR a zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v prípade disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi SR.
Konanie o disciplinárnej zodpovednosti predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR
Tento typ konania slúži na ochranu funkcionárov Najvyššieho sú­du SR pred bezdôvodným, alebo politicky motivovaným postihom a súčasne na zachovanie ich potenciálnej právnej zodpovednosti uplatnenej bez narušenia nezávislosti súdnej moci.
Ústavný súd SR ako všeobecné pravidlá pre konanie o disciplinárnej zodpovednosti proti funkcionárom Najvyššieho súdu SR uviedol:
"Pri posúdení predmetnej veci teda nebolo možné neprihliadnuť na skutočnosť, že ústavodarca zveril ústavnému súdu disciplinárne konanie práve a len vo vzťahu k sudcom ústavného súdu, predsedovi a podpredsedom najvyššieho súdu a generálnemu prokurátorovi. Odlíšením režimu uplatňovania disciplinárnej zodpovednosti voči predsedovi najvyššieho súdu od režimu, ktorému podliehajú sudcovia všeobecných súdov, ústavodarca jednoznačne vyjadril svoj úmysel priznať rozhodovaniu o disciplinárnom previnení predsedu najvyššieho súdu rozmer ochrany ústavnosti.
V disciplinárnom konaní voči predsedovi najvyššieho súdu ústavný súd môže a musí chrániť ústavnosť v zásade dvoma spôsobmi: buď voči predsedovi najvyššieho súdu, ktorý sa svojím konaním dopustí takého disciplinárneho previnenia, ktoré svojou závažnosťou alebo svojimi účinkami smeruje voči ústavným normám, princípom a hodnotám, alebo naopak voči prípadom, v ktorých by voči nositeľovi verejnej funkcie tak zásadného ústavného významu mohla byť disciplinárna zodpovednosť vyvodená bez ohľadu na dopad, ktorý to vyvolá vo vzťahu k ústavným normám, princípom a hodnotám.
Pri uplatňovaní disciplinárnej zodpovednosti voči predsedovi najvyššieho súdu ústavný súd musí zohľadniť predovšetkým ústavný princíp nezávislosti súdnej moci (čl. 141 ods. 1 ústavy), ako aj princíp nezávislosti sudcu (čl. 144 ods. 1 ústavy) a princípu deľby moci, ktoré sú limitované širšie než len gramatickým výkladom zákona."
1)
Ústavný súd SR dosiaľ niekoľkokrát konal a rozhodol o disciplinárnej zodpovednosti predsedu Najvyššieho súdu SR. V prvom rozhodnutí vyslovil, že:
"M. K., predsedu NS SR, podľa § 129 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - oslobodzuje - spod návrhu na začatie disciplinárneho konania vo veci závažného disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 2 písm. c) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spočívajúceho v pokračovaní v porušovaní povinností súdneho funkcionára napriek výzve na jeho odstránenie alebo takom porušovaní povinností súdneho funkcionára, ktoré vážne ohrozuje dôveryhodnosť a chod súdnictva, ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že 23. augusta 2006 vedome v rozpore s ustanovením § 7 ods. 5 písm. c) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neumožnil kontrolnej skupine Ministerstva spravodlivosti SR vykonať kontrolu dodržiavania uvedeného zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov vo vzťahu k štátnym zamestnancom NS SR. Kontrolná skupina v zložení JUDr. S. M., vedúci kontrolnej skupiny, Ing. J. Š. a JUDr. Ž. S., členky kontrolnej skupiny, mala vykonať kontrolu na základe poverenia ministra spravodlivosti SR č. 562/2006-12/9 z 22. augusta 2006. Odmietnutie, resp. neumožnenie výkonu kontroly odôvodňoval predseda NS SR ako vedúci služobného úradu tým, že považuje ustanovenie § 7 ods. 5 písm. c) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zakladá právomoc, ale aj povinnosť Ministerstva spravodlivosti SR vykonávať kontrolu dodržiavania zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu k štátnym zamestnancom, za "právny lapsus". Z toho istého dôvodu vedúci služobného úradu NS SR kontrolnému orgánu - Ministerstvu spravodlivosti SR, v termíne do 4. septembra 2006 (do 10.00 h) nepredložil požadované dokumenty, ktoré mali byť predmetom kontroly a ktoré boli vyžiadané 31. augusta 2006, lebo skutok nie je závažným disciplinárnym previnením podľa § 116 ods. 2 písm. c) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
2)
Ústavný súd SR v odôvodnení k tomuto rozhodnutiu uviedol:
"Navrhovateľ predložil ústavnému súdu návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi najvyššieho súdu vo veci závažného disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 2 písm. c) zákona o sudcoch spočívajúceho v pokračovaní porušovania povinností súdneho funkcionára, ktorého sa mal dopustiť tým, že neumožnil kontrolnej skupine ministra spravodlivosti vykonať kontrolu dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štátnej službe").
Ústavný súd vychádzal v danom prípade z toho, že uplatnenie disciplinárnej zodpovednosti voči predsedovi najvyššieho súdu je konaním o ochrane ústavnosti a v zmysle toho postupoval pri posúdení tejto veci. Prihliadol predovšetkým na to, že otázka uplatnenia disciplinárnej zodpovednosti voči predsedovi najvyššieho súdu je nielenže nepochybne otázkou ústavnoprávnou, ktorá z povahy veci ide nad rámec výkladu a aplikácie zákonnej úpravy, ale bezprostredne súvisí s uplatňovaním základných princípov právneho štátu.
Pri posúdení predmetnej veci teda nebolo možné neprihliadnuť na skutočnosť, že ústavodarca zveril ústavnému súdu disciplinárne konanie práve a len vo vzťahu k sudcom ústavného súdu, predsedovi a podpredsedom najvyššieho súdu a generálnemu prokurátorovi. Odlíšením režimu uplatňovania disciplinárnej zodpovednosti voči predsedovi najvyššieho súdu od režimu, ktorému podliehajú sudcovia všeobecných súdov, ústavodarca jednoznačne vyjadril svoj úmysel priznať rozhodovaniu o disciplinárnom previnení predsedu najvyššieho súdu rozmer ochrany ústavnosti.
V disciplinárnom konaní voči predsedovi najvyššieho súdu ústavný súd môže a musí chrániť ústavnosť v zásade dvoma spôsobmi: buď voči predsedovi najvyššieho súdu, ktorý sa svojím konaním dopustí takého disciplinárneho previnenia, ktoré svojou závažnosťou alebo svojimi účinkami smeruje voči ústavným normám, princípom a hodnotám, alebo naopak voči prípadom, v ktorých by voči nositeľovi verejnej funkcie tak zásadného ústavného významu mohla byť disciplinárna zodpovednosť vyvodená bez ohľadu na dopad, ktorý to vyvolá vo vzťahu k ústavným normám, princípom a hodnotám.
Pri uplatňovaní disciplinárnej zodpovednosti voči predsedovi najvyššieho súdu ústavný súd musí zohľadniť predovšetkým ústavný princíp nezávislosti súdnej moci (čl. 141 ods. 1 ústavy), ako aj princíp nezávislosti sudcu (čl. 144 ods. 1 ústavy) a princípu deľby moci, ktoré sú limitované širšie než len gramatickým výkladom zákona.
Pokiaľ ide o aspekt týkajúci sa nezávislosti súdnej moci, ústavný súd už konštatoval, že ide o tú zložku štátnej moci, ktorá je "(...) jedným z fundamentálnych komponentov akéhokoľvek demokratického poriadku založeného na panstve práva. Keďže súdna moc na rozdiel od výkonnej moci nedisponuje ani "mečom" a na rozdiel od zákonodarnej moci ani "peňaženkou", je tou inštitucionálne a mocensky najobnaženejšou a najzraniteľnejšou z tradičných zložiek štátnej moci. Reálnosť garancií nezávislosti súdnej moci je preto potrebné úzkostlivo strážiť, a to jednak pred bezprostrednými zásahmi, jednak pred zásahmi nepriamymi (I. ÚS 54/01)." Z uvedeného vyplýva potreba osobitnej pozornosti ústavného súdu vždy, keď iná zo zložiek štátnej moci akýmkoľvek spôsobom zasahuje do vnútorných pomerov súdnej moci. Mimoriadna ostražitosť sa žiada práve vtedy, ak ide o postup, ktorý by mal naznačovať hierarchizáciu vzťahu medzi súdnou mocou na jednej strane a zákonodarnou, resp. výkonnou mocou na strane druhej práve v neprospech moci súdnej.
Predseda najvyššieho súdu je zároveň aj sudcom, ktorého nezávislosť je garantovaná čl. 144 ods. 1 ústavy. Toto jeho ústavné postavenie treba brať na zreteľ aj v prípadoch, ak plní úlohy týkajúce sa úsekov štátnej správy.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).