Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôkazná povinnosť

14/2013
Dôkazná povinnosť
§ 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku
Pokiaľ okresný súd ako súd prvého stupňa doručil žalobcovi okrem iného aj poučenie, v ktorom bolo citované ustanovenie § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, došlo k splneniu poučovacej povinnosti účastníka zo strany súdu.
Pri vyhlásení uznesenia, ktorým na pojednávaní súd končí dokazovanie, nemá súd opätovne poučovaciu povinnosť v súlade s ustanovením § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obdo 18/2011
Skutkový stav:
Žalobca ako zhotoviteľ a žalovaný ako objednávateľ uzavreli 22. apríla 1996 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok žalobcu zrealizovať dielo - plynofikácia obce CH.-V., SO.O3.STL Plynovod HSV. Termín realizácie diela bol dohodnutý na máj 1996, termín dokončenia diela bez povrchových úprav na jún 1996 a termín dokončenia povrchových úprav na dobu 10 týždňov od výzvy objednávateľa. Ďalej bolo dohodnuté, že objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi jeden mesiac pred začatím prác a zhotoviteľ uvoľní stavenisko do jedného mesiaca od ukončenia diela. Zmluva neobsahovala povinnosť zhotoviteľa - žalobcu zabezpečiť pred začatím výkopových prác vytýčenie inžinierskych sietí v celej trase alebo určitých úsekoch. Cenu za dielo zmluvné strany dohodli vo výške 1 500 000 Sk bez DPH. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry ,zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaviazal po celú dobu vykonávania diela viesť na stavbe stavebný denník.
Súd prvého stupňa
z hľadiska uplatneného nároku žalobcu riešil ako predbežnú otázku, otázku platnosti zmluvy o dielo a spôsob ukončenia obchodného záväzkového vzťahu medzi účastníkmi konania. Skonštatoval, že zmluva o dielo obsahuje podstatné časti právneho úkonu a to určenie zmluvných strán, záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za dielo a cenu diela, preto je platným právnym úkonom. Zmluva neobsahuje žiadne dojednanie upravujúce možnosť odstúpenia od zmluvy. Zo zápisu v stavebnom denníku zo 7. júna 1996, ktorý viedol žalobca, súd zistil, že výkopové práce prebiehajú podľa schválenej projektovej dokumentácie. Žalobca v konaní nepreukázal, že v rámci odovzdania staveniska mal žalovaný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, a táto povinnosť nevyplýva ani z obsahu zmluvy.
Uviedol, že žalobca v konaní nepreukázal dôvody, pre ktoré zo stavby v dňoch 10. júna 1996 až 13. júna 1996 odišiel, a ktoré mali podľa jeho tvrdenia spočívať v tom, že nemal vytýčené inžinierske siete a stavba nebola doriešená. Podľa názoru súdu prvého stupňa, hlavným dôvodom ukončenia výkopových prác žalobcom boli problémy vo vzťahoch zmluvných strán, nespokojnosť investorov a žalovaného s časovým priebehom prác a ich obavy o nedodržanie termínu stavby. Žalobcom tvrdená skutočnosť, že žalovaný ho zo stavby vyhnal, zakázal mu pokračovať v prácach a vstup na stavbu nemožno považovať za nemožnosť plnenia podľa § 575 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") alebo podľa § 352 Obchodného zákonníka (ďalej aj OBZ"). Súd prvého stupňa konštatoval, že žalobca odišiel zo stavby bez právneho dôvodu, a tým porušil zmluvnú povinnosť vykonať a odovzdať dielo žalovanému.
Prvostupňový súd dospel k záveru, že v časti, v ktorej sa žalobca domáhal zaplatenia ceny diela vo výške 466 510,70 Sk (15 286,15 eur) za vykonané práce do 8. júna 1996, pri zohľadnení už zaplatenej ceny diela vo výške 5 845,78 eur, považoval súd žalobu za dôvodnú a v tejto časti jej vyhovel. Žalovaného, ktorý bol so zaplatením tejto ceny v omeškaní od 5. júla 1996 (deň splatnosti faktúry č.1/96), zaviazal na zaplatenie dohodnutého úroku z omeškania (0,05% denne) zo sumy 5 845,78 eur od 5. júla 1996 do 23. decembra 2006 a zo sumy 6 753,85 eur od 5. júla 1996 do zaplatenia. V časti o zaplatenie 25 498,31 eur s 18,25% úrokom z omeškania zo sumy 27 682,11 eur od 5. júla 1996 do zaplatenia a zo sumy 502,72 eur od 23. decembra 1996 do zaplatenia, ktoré si žalobca uplatnil titulom ušlého zisku a vyčíslených úrokov z omeškania, súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. Uviedol, že žalobca v konaní nepreukázal splnenie ani jedného z troch predpokladov vzniku zodpovednosti žalovaného za škodu (protiprávny úkon, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a protiprávnym konaním). Žalobca vo svojich tvrdeniach nešpecifikoval protiprávny úkon žalovaného. Bez vzniku a preukázania protiprávneho úkonu nemožno ustáliť, ani príčinnú súvislosť medzi škodou a protiprávnym úkonom a ani výšku škody. Súd prvého s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).