Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Doručenie rovnopisu písomného rozhodnutia súdu účastníkom konania. Prípustnosť dovolania

53/2013
Doručenie rovnopisu písomného rozhodnutia súdu účastníkom konania
Prípustnosť dovolania
§ 158 ods. 2 a § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak je uznesenie prvostupňového súdu účastníkovi konania doručené formou fotokópie a nie rovnopisom, aj keď ide formálny nedostatok, treba túto skutočnosť považovať za odňatie možnosti konať podľa § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Obdo V 23/2012
Skutkový stav:
Žalobca V.O. - J. sa žalobou domáhal rozhodnutia súdu, ktorým bude žalovanému R. K. z S. uložená povinnosť zaplatiť mu 18 000,17 Eur s prísl. (566 374 Sk). Krajský súd v B. rozhodol rozsudkom č. k.. Z-2-38Cb 487/1995 -195 a žalobe vyhovel. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolanie a to do časti istiny.
Krajský súd v B. uznesením č. k. Z-2-38Cb 487/1995- 206 z 18. júla 2002 uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za odvolanie. Žalovaný, následne v rámci odvolania proti uzneseniu Z-2-38Cb 487/1995-206 z 18. júla 2002, požiadal o oslobodenie od súdneho poplatku O návrhu rozhodol Krajský súd v B. uznesením č. k. Z-2-38 Cb 487/1995- 224 - 225 z 9. decembra 2003 tak, že žalovanému právo na oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznal.
Odvolací súd uznesením č. k.: 3 Obo 109/2005-243 z 29. apríla 2005, potvrdil uznesenie Krajského súdu v B. č. k. Z-2-38Cb 487/1995-206 z 18. júla 2002.
Odvolací súd o odvolaní proti rozsudku Krajského súdu v B. č. k. Z-2-38Cb 487/1995-195 z 18. apríla 2002 v napadnutej časti ohľadne istiny, rozhodol rozsudkom 6 Obo 320/2003-244 z 13. apríla 2005 tak, že rozsudok Krajského súdu v B. č. k. Z-2- 38Cb 487/1995- 195 z 18. apríla 2002 v napadnutej časti istiny potvrdil, v časti trov konania zmenil a žalovaného zaviazal na zaplatenie trov odvolacieho konania.
Dovolací súd rozhodol o dovolaní žalovaného proti tomuto rozhodnutiu, uznesením č. k.:1 Obdo V 80/2005, 1 Obdo V 81/2005 - 262 z 28. februára 2007 tak, že dovolanie žalovaného odmietol ako oneskorene podané.
Dovolanie žalovaného sa týkalo aj uznesenia č. k.: 3 Obo109/2005-243 z 29. apríla 2005, ktorým bolo potvrdené uznesenie Krajského súdu v B., o poplatkovej povinnosti žalovaného, s odôvodnením, že právo na oslobodenie od súdnych poplatkov žalovanému priznané nebolo.
Podľa Nálezu Ústavného súdu SR I. ÚS 118/2007-34 z 31. októbra 2007, dovolací súd uznesením sp. zn.1 Obdo V 80/2005, 1 Obdo V 81/2005- 262 z 28. februára 2007 porušil základné právo R. K. na súdnu ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo na spravodlivé súdne konanie zaručené v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd nálezom I. ÚS 118/2007-34 uznesenie dovolacieho súdu sp. zn. 1 Obdo V 80/2005 a 1 Obdo V 81/2005 z 28. februára 2007 zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. V Náleze I. ÚS 118/2007-34 ústavný súd posudzoval otázku správnosti posúdenia včasnosti podania dovolania vo veciach dovolacieho súdu sp. zn. 1 Obdo V 80/2005 a sp. zn. 1 Obdo V 81/2005 a dospel k záveru, že aj keď nemal pochybnosti, že dovolací súd dôsledne vychádzal z obsahu spisu a v tomto smere z toho vyvodil aj správne právne závery, nemožno vylúčiť, že v danom prípade mohlo dôjsť k situácii, čo sa v súdnej praxi už viackrát stalo, že dovolateľ podanie skutočne na poštu podal 11. júla 2005 a toto mu pošta potvrdila na podacom lístku, ale pošta následne odtlačok pečiatky na zásielke urobila až nasledujúci deň, s dátumom 12. júla 2005, z čoho zrejme vychádzal aj dovolací súd. Vychádzajúc z uvedených skutočností, ústavný súd 24. septembra 2007 dožiadal listom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).