Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Doručovanie písomností účastníkovi konania. K dôvodom dovolania podľa § 237 písm.f) OSP

4/2012
Doručovanie písomností účastníkovi konania
K dôvodom dovolania podľa § 237 písm. f) OSP
§ 49 ods. 1, § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie je súd povinný doručovať písomnosť tomuto zástupcovi. Nesprávny postup pri doručovaní má za následok jeho neúčinnosť, a to aj v prípade, že súd doručí rozhodnutie účastníkovi konania. Pri takomto procesnom pochybení sú splnené dôvody dovolania podľa § 237 písm. f) OSP, t.j., že účastníkovi sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.
Rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V/12/2009
Skutkový stav:
Žalobca
- úpadca zastúpený svojimi konateľmi podal žalobu o vydanie nehnuteľností získaných na dražbe dňa 20. januára 2005 na Okresný súd M.
Žalovaný v prvom rade získal nehnuteľnosť na dražbe konanej exekútorom, o čom svedčí výpis z listu vlastníctva, kde je žalovaný v prvom rade zapísaný ako vlastník nehnuteľností, ktoré 17. júla 2002 vydražil z majetku žalobcu v exekučnej dražbe a v prospech žalovaného v prvom rade vlastníctvo bolo zapísané už v roku 2002.
Aj žalovaný v druhom rade nadobudol nehnuteľnosti na dražbe, ktorá bola vykonaná v exekučnom konaní a stal sa ich vlastníkom.
Krajský súd v B. B.
rozsudkom č.k. 34 Cbi/21/2005-50-Pr zo 16. februára 2006 žalobu zamietol a konateľov žalobcu zaviazal spoločne a nerozdielne nahradiť žalovanému v prvom rade trovy konania vo výške 72 006 Sk.
Prvostupňový súd v odôvodnení rozsudku konštatoval, že konkurz na majetok úpadcu - žalobcu bol vyhlásený 6. apríla 2004.
Ak by vec bola zahrnutá do konkurznej podstaty, napriek tomu, že bola zapísaná na žalovaného v prvom a druhom rade, jediným aktívne legitimovaným účastníkom konania, by mohol byť žalovaný v prvom rade ohľadne tých nehnuteľností, ktoré získal na dražbe. Nemôže to byť úpadca zastúpený svojimi konate
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).