Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náležitosti výroku odvolacieho súdu. Zákaz činnosti

38/2016
Náležitosti výroku odvolacieho súdu
Zákaz činnosti
§ 172 ods. 1 písm. c) a § 317 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku
§ 371 ods. 1 Trestného poriadku
§ 61 ods. 1 a 2 Trestného zákona
I. Ak je podané odvolanie v zmysle § 311 ods. 1 Trestného poriadku a odvolací súd zistí chyby, ktoré odvolaním neboli vytýkané, ale odôvodňovali by podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Trestného poriadku, vo výroku rozhodnutia odvolací súd tiež uvedie, že napadnuté rozhodnutie zrušuje aj na základe postupu podľa § 317 ods. 1 druhej vety Trestného poriadku - z dôvodu podľa príslušného ustanovenia uvedeného v § 371 ods. 1 Trestného poriadku.
II. Z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 35 ods. 1, 2 a prvej vety ods. 3), aj z Trestného zákona (§ 61 ods. 1 a 2) vyplýva, že ani v trestnom konaní pri ukladaní trestu za spáchaný trestný čin, nemôže byť trest zákazu činnosti ukladaný ako všeobecný zákaz základného práva (a slobody) jednotlivca podnikať. Ústava Slovenskej republiky, aj Trestný zákon, umožňujú zasiahnuť do tohto základného práva len takým trestom zákazu činnosti, ktorý konkrétne vymedzí určité činnosti v súvislosti s ktorými bol trestný čin spáchaný a ktoré páchateľ trestného činu (po právoplatnom odsúdení) na dobu súdom ustanovenú a v ustanovenom rozsahu (§ 61 ods. 2 Trestného zákona) nemôže vykonávať - a to ani v rámci podnikateľskej činnosti.
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
23 To 30/2016
Skutkový stav:
Krajský súd v T. podľa § 321 ods. 1 písm. d), ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil v trestnej veci obžalovaných Ing. J. Č., Ing. F. K. a M. T., vedenej na Okresnom súde T. pod sp. zn. 4 T 106/2015, " na odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry T. proti rozsudku vyššie označeného súdu prvého stupňa zo 14. januára 2016, v napadnutom rozsudku celý výrok, ktorým bol obž. Ing. J. Č. podľa § 61 ods. 1 a 2 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") uložený zákaz akejkoľvek činnosti, ako aj účasť vo výkonných dozorných orgánoch obchodných spoločností, či družstva na dobu 5 rokov. Podľa § 319 TP odvolanie prokurátora podané v neprospech obžalovaných zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Súd prvého stupňa rozsudkom uznal 1) Ing. J. Č. za vinných z pokračovacieho zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 a 4 TZ v znení účinnom do 30. septembra 2012; 2) Ing. F. K. z pokračovacieho zločinu neodvedenia dane a poistného spáchaného formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. d) TZ k § 277 ods. 1 a 4 TZ v znení účinnom do 30. septembra 2012; 3) M. T. z pokračovacieho zločinu neodvedenia dane a poistného spáchaného formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. d) TZ k § 277 ods. 1 a 3 TZ v znení účinnom do 30. septembra 2012, na tom skutkovom základe, že:
J. Č. ako osoba splnomocnená konať v mene spoločnosti Č. recycling, s. r. o., S. v úmysle zadovážiť si neoprávnený prospech, si prostredníctvom Ing. F. K. - konateľa spoločnosti B. F., spol. s r. o., P., spoločnosti P. s. r. o., P. a spoločnosti K. SK, s. r. o., M. a prostredníctvom M. T. - konateľa spoločnosti I. T., s. r. o., N. zabezpečil fiktívne faktúry, ktoré zahrnul do účtovníctva spoločnosti Č. recycling , s. r. o., pričom:
- dňa 4. januára 2010 podal na Daňovom úrade v T. daňové priznanie na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2009, v ktorom si neoprávnene uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty za november 2009 vo výške 73 028,97 eur, a to na základe fiktívneho obchodu deklarovaného dodávateľskými faktúrami č. 10-09 z 18. novembra 2009 na celkovú sumu 247 905,56 eur, z toho DPH vo výške 39 581,56 eur, a č. 11-09 z 27. novembra 2009 na celkovú sumu 209 486,41 eur, z toho DPH vo výške 33 447,41 eur za nákup sprchových kútov Duschlux od dodávateľa B. F., spol. s r. o., P., a to aj napriek tomu, že zdaniteľné plnenia uvedené na faktúrach neboli dodávateľom uskutočnené, pričom takto zakúpený tovar v tom istom zdaňovacom období deklaroval ako skutočne vyvezený pre odberateľa K. G. Bohumín - Nový Bohumín, Česká republika;
- dňa 23. januára 2010 podal na Daňovom úrade v T. daňové priznanie na daň z pridanej ho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).