Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dvojinštančnosť občianskeho súdneho konania. Rozhodnutie o odvolaní. Vzájomný návrh. Prípustnosť dovolania

25/2013
Dvojinštančnosť občianskeho súdneho konania
Rozhodnutie o odvolaní
Vzájomný návrh
Prípustnosť dovolania
§ 221 ods.1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
§ 97, § 98, § 216 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Dodržanie dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania predpokladá, že súd je povinný rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na nové konanie, pokiaľ žalovaný v odvolacom konaní vznesenie voči žalobcovi vzájomný návrh.
Vzájomný návrh možno podať od začatia konania až do jeho skončenia(rozhodnutia vo veci samej).
Konaním o vzájomnom návrhu žalovaného, alebo zamietnutím takéhoto návrhu odvolacím súdom, by došlo k naplneniu vady konania uvedenej pod písm. f) § 237 Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obdo 9/2011
Skutkový stav:
Žalobca S. k., a.s. B. žalobou došlou na súd prvého stupňa 19. augusta 2004 žiadal, aby súd vydal rozsudok, ktorým bude žalovanému JUDr. J. Č., B. uložená povinnosť vydať žalobcovi sumu 1 508 894,78 eur (45 456 964 Sk) z titulu vydania plnenia z neplatných právnych úkonov.
Okresný súd B. I. rozsudkom zo 6. decembra 2006, č. k. 25 Cb 292/04-192 rozhodol tak, že zaviazal žalovaného vydať žalobcovi 34 402 364 Sk titulom plnenia z neplatného právneho úkonu - zmluvy o poskytovaní právnej pomoci z 19. júna 2001 a vo zvyšku žalobu zamietol. Zároveň zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 308 400Sk.
Účastníci konania (obaja) podali proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote odvolanie.
Krajský súd v B. ako súd odvolací rozsudkom zo 6. júna 2007, č. k.: 4 Cob 44/2007-235 rozsudok súdu prvého stupňa v časti, ktorou bol žalovaný zaviazaný vydať žalobcovi 34 402 364 Sk zmenil tak, že žalobu zamietol, vo zvyšnej časti rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a žalobcu zavi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).