Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

(Ne)prerušenie konania a odňatie možnosti pred súdom konať

51/2014
(Ne)prerušenie konania a odňatie možnosti pred súdom konať
§ 109 ods.2 písm.c) Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Rozhodnutia súdu o prerušení konania a o zamietnutí návrhu na prerušenie konania sú procesnými rozhodnutiami, ktorými sa nerozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov sporu vo veci samej. Takéto rozhodnutia majú procesnoprávne dôsledky len pre určité štádium občianskeho súdneho konania; nejde o rozhodnutia vo veci samej, ktoré by do práv a povinností účastníkov konania zasahovali konečným spôsobom.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Cdo 204/2013
Skutkový stav:
Žalobca sa v predmetnom konaní domáha, aby žalovaným bola uložená povinnosť zaplatiť mu sumu 1 260 643,63 € s príslušenstvom, ktorá podľa jeho názoru predstavuje bezdôvodné obohatenie získané na úkor žalobcu v dôsledku rozhodnutia MŽP SR (ďalej len "ministerstvo") z 5. novembra 2007 zrušujúceho rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku, resp. v dôsledku odstúpenia od zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku uzavretej s ministerstvom 8. decembra 2004. Podľa názoru žalobcu nebol tento postup ministerstva ničím opodstatnený, lebo žalobca neporušil zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Žalobca podaním z 10. júna 2011 navrhol prerušiť konanie podľa § 109 ods. 2 písm. c) OSP.
Na odôvodnenie tohto návrhu uviedol, že Krajský súd v B. v rámci správneho súdnictva rozsudkom z 8. decembra 2010 zrušil rozhodnutie ministerstva z 5. novembra 2007 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Podľa názoru žalobcu až do nového rozhodnutia ministerstva nie je vhodné pokračovať v súdnom konaní, lebo zatiaľ nemožno zodpovedať otázku, či ministerstvo platne odstúpilo od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Okresný súd uznesením zo 4. októbra 2012 návrh žalobcu na prerušenie konania zamietol s odôvodne-ním, že ministerstvo v danom prípade nerieši žiadnu takú otázku, ktorá môže mať význam pre rozhod-nutie súdu v prejednávanej veci. Výsledok konania ministerstva neovplyvní v ničom posúdenie otázky, či ministerstvo platne odstúpilo od zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. So zreteľom na to návrh žalobcu na prerušenie konania zamietol.
Žalobca podal proti tomuto uzneseniu odvolanie, v ktorom uviedol, že napadnuté rozhodnutie je ne-preskúmateľné, lebo náležite nevysvetľuje dôvody, so zreteľom na ktoré súd nepostupoval podľa § 109 ods. 2 písm. c) OSP.
Poukázal na to, že ministerstvo medzičasom vydalo nové rozhodnutie, ktorým zrušilo rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadal preto prerušiť konanie o zaplatenie spornej sumy dovtedy, kým nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie vo veci vedenej na Krajskom súde v B., v ktorom sa preskúmava rozhodnutie ministerstva o zrušení jeho rozhodnutia o žiadosti o nenávratný finančný príspevok. So zreteľom na to žalobca žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Krajský súd uznesením z 28. februára 2013 odvolanie odmietol.
V odôvodnení uviedol, že súd prvého stupňa rozhodol o zamietnutí návrhu na prerušenie súdneho konania do skončenia konania vedeného na ministerstve, žalobca však v odvolaní žiada prerušiť toto súdne konanie do právoplatného skončenia (iného) súdneho konania, ktoré je vedené na Krajskom súde v B. Odvolanie nemá náležitosti v zmysle § 205 ods. 1 OSP, lebo sa v ňom neuvádza, v čom sa napadnuté uznesenie alebo postup súdu prvého stupňa považuje za nesprávny. Odvolací súd poukázal na to, že sa pokúsil odstrániť tento nedostatok postupom podľa § 211 ods. 1 OSP, žalobca ale napriek tomu vadu, na ktorú bol upozornený, neodstránil. So zreteľom na to odvolanie žalobcu odmietol [§ 218 ods. 1 písm. d) OSP]. Poznamenal, že žalobcovi nič nebráni, aby v prvostupňovom konaní navrhol prerušiť konanie do skončenia konania vedeného na Krajskom súde v B.; sám však o tom nemohol rozhodnúť, lebo inak by porušil zásadu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania a účastníkom konania by odňal možnosť napadnúť jeho rozhodnutie odvolaním. V závere konštatoval, že o trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa vo veci samej.
Žalobca podal proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie s odôvodnením, že mu v konaní bola odňatá možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f) OSP. K namietanej procesnej vade došlo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).