Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nadriadený orgán. Prerušenie trestného stíhania "vo veci" a plynutie premlčacej lehoty

18/2016
Nadriadený orgán
Prerušenie trestného stíhania "vo veci" a plynutie premlčacej lehoty
§ 190 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku
§ 192 ods. 1, § 317 ods. 1, § 384 ods. 1 Trestného poriadku
§ 96 ods. 1, § 87 ods. 2 Trestného zákona
§ 228 ods. 1, 2 a 6 Trestného poriadku
I. Trestno-procesný pojem "nadriadený orgán" nepokrýva len nadriadeného prokurátora v zmysle § 6 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v z. n. p., ale aj súd (§ 5 a nasl. zákona č. 757/2004 Z.z. v z. n. p.), pokiaľ z podnetu opravného prostriedku preskúmava správnosť výroku napadnutého rozhodnutia ako aj správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. Zahŕňa to aj povinnosť súdu preskúmať (a hodnotiť) právoplatné rozhodnutia orgánov činných v prípravnom konaní (napr. § 192 ods. 1, § 317 ods. 1, § 384 ods. 1 Trestného poriadku).
II. Z teleologického a logického výkladu ustanovení § 96 ods. 1 Trestného zákona, § 87 ods. 2 Trestného zákona a § 228 ods. 1, 2 a 6 Trestného poriadku a ich vzájomnej súvislosti rezultuje záver, že ústavne konformnému výkladu týchto ustanovení v zmysle zásady právnej istoty zodpovedá záver, že zánik "trestnosti činu" neznamená zánik činu ako výsledku aktívneho prejavu vôle človeka vo vonkajšom svete, ale zánik možnosti stíhania páchateľa - obvineného za spáchanie (trestného) činu. To nutne predpokladá identifikáciu páchateľa predmetného činu, vo vzťahu ku ktorému plynie hmotnoprávna premlčacia doba podľa § 87 ods. 1 a 2 a v prípade uplynutia tejto doby zaniká prípustnosť jeho trestného stíhania, ak nebol obvinený pred jej uplynutím. Procesné prerušenie trestného stíhania "vo veci" (neznámeho páchateľa) plynutie tejto doby neprerušuje.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Tdo 24/2015
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uznesením z 24. júna 2014, uvedenej spisovej značky, dovolanie generálneho prokurátora SR proti uzneseniu Krajského súdu v T. z 12.6.2014, sp. zn. 6 To 48/2014, podľa § 382 písm. c) TP odmietol.
Z odôvodnenia:
Okresný súd P. uznesením sp. zn. 2 T 139/2013-314 z 15. apríla 2014 rozhodol, že podľa § 241 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (zák. č. 301/2005 Z.z. v z. n. p., ďalej aj "TP") s odkazom na § 215 ods. 1 písm. d) TP a § 9 ods. 1 písm. a) TP, zastavuje trestné stíhanie obvinených J. K., E. K. a B. H. pre prečin ublíženia na zdraví spolupáchateľstvom podľa §§ 20, 156 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") č. 300/2005 Z.z. v znení účinnom do 14. decembra 2008, v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva spolupáchateľstvom podľa §§ 20, 364 ods. 1 písm. a) TZ , ...
... ktorého sa mali dopustiť na tom skutkovom základe, že:
... 6. septembra 2008 v čase okolo 00.20 hod. v obci D. na ulici Poštovej, pred barom, obvinený J. K. pristúpil k L. H. a päsťou ho udrel do tváre, v dôsledku čoho L. H. spadol na zem, kde ho obvinený E. K. a obvinený B. H. kopali nohami po hlave ako aj celom tele, pričom obvinený J. K. následne pristúpil k T. D. a tohto päsťou udrel do pravej časti tváre. Tento v dôsledku úderu spadol na zem, kde ho obvinený J. K. udieral plastovou bandaskou a kopal po hlave a po celom tele.
... obvinení svojim konaním spôsobili L. H. otras mozgu ľahkého stupňa, zlomeninu nosnej kosti bez posunu, zlomeninu piateho rebra vpravo bez posunu, pomliaždenie hrudníka dolnej pravej časti, pomliaždenie mihalníc a periokulárnych štruktúr a očných gulí obojstranne, opuch a krvácanie do mihalníc oboch očí, krvácanie pod bulbárnu spojovku oboch očí, čo si vyžiadalo odôvodnenú dobu liečenia 29 dní a
... spôsobili T. D. otras mozgu ľahkého stupňa, pomliaždenie a krvnú podliatinu pravého oka so zakrvácaním pod spojovkou pravého oka, pomliaždenie pravej spánkovej oblasti, pomliaždenie pravej dolnej časti hrudníka, pomliaždenie pravej driekovej oblasti a pravej obličky, pomliaždenie a odery nosa, tržnú ranu ľavého ucha, podvrtnutie krčnej chrbtice, čo si vyžiadalo odôvodnenú dobu liečenia 24 dní,
... pretože trestné stíhanie je neprípustné, pretože je premlčané. Súd prvého stupňa podľa § 281 ods. 3 TP per analogiam, odkázal poškodených s ich nárokmi na náhradu škody na občianske súdne konanie.
Okresný prokurátor podal proti rozhodnutiu okresného súdu sťažnosť.
Krajský súd v T. uznesením, sp. zn. 6 To 48/2014-331, z 12. júna 2014 podľa § 193 ods. 1 písm. c) TP sťažnosť okresného prokurátora zamietol, pretože nebola dôvodná.
Generálny prokurátor SR podal proti uzneseniu Krajského súdu v T. dovolanie z dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i) TP s tým, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon v § 193 ods. 1 písm. c) TP a v konaní, ktoré mu predchádzalo v §§ 241 ods. 1 písm. c), 215 ods. 1 písm. d) TP a v § 87 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. e) TZ v prospech obvinených.
Dovolateľ opätovne opísal skutočnosti známe z uznesení okresného aj krajského súdu s tým, že nesúhlasí s rozhodnutím súdov o premlčaní trestného stíhania. Vysvetľuje, kedy dochádza k prerušeniu premlčacej lehoty. Všeobecnému súdu neprináleží hodnotiť, či rozhodnutie o prerušení tr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).