Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Lehota na urobenie úkonu. Lehota na podanie odvolania. Procesná vada konania - odňatie možnosti účastníka konania konať pred súdom

7/2017
Lehota na urobenie úkonu
Lehota na podanie odvolania
Procesná vada konania - odňatie možnosti účastníka konania konať pred súdom
§ 57 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Predmetná lehota je zachovaná aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde, alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.
Pokiaľ odvolací súd nesprávne rozhodne o zachovaní procesnej lehoty odvolania a odvolanie odmietne ako oneskorene podané, odňal účastníkovi konania možnosť konať pred súdom.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 Obdo V 15/2015
Skutkový stav:
Krajský súd v T., ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo 14. októbra 2011, č. k. 19 Cb 1/2011-435 návrh žalobcu na zaplatenie 39 500,76 eur zamietol a zaviazal žalobcu povinnosťou zaplatiť žalovanému náhradu trov konania 4 452,38 eur.
V súlade s právnym názorom vo veci rozhodujúcich súdov vyššieho stupňa posudzoval v konaní uplatnený nárok žalobcu ako náhradu škody, keďže existencia písomného príkazu majiteľa účtu - A-K., s. r. o., ako je to predpokladané v bode 3. zmluvy o bežnom účte č. 8755155-189/0900, podľa ktorého príkazy na disponovanie prostriedkami na účte dáva klient písomnou formou pobočke, ktorá mu vedie účet, nebola preukázaná a v konečnom dôsledku ani tvrdená žalovaným. Dospel k záveru, že jediné porušenie povinnosti žalovaného zo záväzkového vzťahu, vzhľadom na súhlas (príkaz) spoločnosti A-K., s. r. o., udelený jej konateľom, spočívalo nie vo vykonaní odpísania prostriedkov z bežného účtu spoločnosti, ale v nevyžadovaní pokynu v písomnej forme predpokladanej ustanovením zmluvy o bežnom účte. Vznik škody, ktorá majiteľovi účtu takýmto spôsobom vznikla, je potom následkom dohody majiteľa účtu so žalovaným bez existencie priamej príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti a vznikom škody, ktorá ako nutná náležitosť vzniku zodpovednosti za škodu nemôže byť nahradená iba iným prístupom k nakladaniu s finančnými prostriedkami spoločnosti po zmene v jej vedení. Súd prvého stupňa konštatoval absenciu jedného zo zákonných predpokladov vzniku zodpovednosti žalovaného za škodu a žalobu v jej zostávajúcej časti, o zaplatenie 39 500, 76 eur ako nedôvodnú zamietol.
Žalobca napadol rozsudok súdu prvé
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).