Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mimoriadne dovolanie. Zástupca účastníka konania na základe plnomocenstva.

24/2012
Mimoriadne dovolanie
Zástupca účastníka konania na základe plnomocenstva
Doručenie písomnosti zástupcovi s plnomocenstvom
Doručenie uznesenia účastníkom konania
§ 243e ods. 1 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
§ 25 Občianskeho súdneho poriadku
§ 49 Občianskeho súdneho poriadku
§ 168 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Iba zástupcovi účastníka konania na základe plnomocenstva sa doručujú všetky písomnosti. Doručenie rozhodnutia účastníkovi konania (právnickej osobe), hoci mal v rozhodnom konaní zástupcu - zvoleného advokáta, je procesne neúčinný spôsob.
Ak odvolanie nie je proti rozhodnutiu súdu prípustné, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť momentom doručenia poslednému účastníkovi resp. jeho zástupcovi.
Ak uznesenie odvolacieho súdu nebolo procesne správne doručené zvolenému zástupcovi účastníka, nie je splnená podmienka pre prípustnosť podania mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 M ObdoV19/2009
Skutkový stav:
Žalobca
sa žalobou zo 17. februára 2003 domáhal určenia, že právny úkon, ktorým žalovaný v prvom rade previedol na žalovaného druhom rade akcie v počte 98 kusov na meno T., a.s. B. v listinnej podobe, je neplatný. Podaním z 18. novembra 2008 žalobca oznámil súdu, že na podanej žalobe netrvá.
Krajský súd
v B. uznesením č. k. 1 Cb 16/2003216 z 27. novembra 2008 konanie zastavil a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.
Prvostupňový súd konanie zastavil podľa § 96 ods. 1 OSP, pričom o trovách konania rozhodol podľa § 146 ods.1 pís
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).