Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Začatie plynutia výpovednej doby

ZSP 45/2018
Začatie plynutia výpovednej doby
§ 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka
Pre začiatok plynutia výpovednej doby podľa Občianskeho zákonníka je rozhodujúci moment uloženia zásielky do poštovej schránky adresáta, kedy je poštová zásielka považovaná za doručenú. Vhodením oznámenia o uložení zásielky do poštovej schránky adresáta tento nadobúda objektívnu možnosť oboznámiť sa s obsahom zásielky. Pre nadobudnutie účinkov doručenia úkonu a začatie plynutia výpovednej doby nie je podstatné, či sa adresát s obsahom doručovanej zásielky úkonu oboznámil až neskôr, v čase plynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie uloženej zásielky.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
4 Obdo 73/2016
.
Skutkový stav
Okresný súd (ďalej len "súd prvej inštancie") rozsudkom z 24. apríla 2014 žalobu zamietol a žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému náhradu trov konania a trovy právneho zastúpenia.
Žalobca sa žalobou doručenou súdu 14. júna 2013 domáhal zaplatenia sumy 14 947,88 eur s 9,5% ročným úrokom z omeškania zo sumy 14 947,88 eur od 15. mája 2013 do zaplatenia z dôvodu, že ako skladovateľ uzavrel so žalovaným ako ukladateľom zmluvu o manipulácii a skladovaní z 1. septembra 2008 (ďalej len "zmluva"). Dňa 14. decembra 2012 bola žalobcovi doručená výpoveď zmluvy, pričom žalovaný v nej odkázal na zmluvné podmienky k zmluve, z ktorých vyplýva, že táto zanikne uplynutím štvormesačnej výpovednej doby, ktorá začala plynúť dňa 1. decembra 2012 a uplynie 31. marca 2013. Žalobca následne namietal listom z 17. decembra 2012, doručenom pôvodnému žalovanému 21. decembra 2012, začiatok plynutia výpovednej doby, keďže podľa bodu 2.6.1 zmluvy je výpovedná doba štvormesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení, a keďže bola doručená žalobcovi 14. decembra 2012, začala výpovedná doba plynúť až 1. januára 2013 a uplynula 30. apríla 2013. Z uvedeného dôvodu vystavil žalobca žalovanému faktúru na sumu 14 947,88 eur ako odplatu za služby spojené so skladovaním za mesiac apríl 2013, ktorú žalovaný neuhradil.
Súd prvej inštancie dospel k záveru, že existencia záväzkového vzťahu na základe zmluvy o manipulácii a skladovaní medzi sporovými stranami nie je sporná, sporným je moment začatia plynutia výpovednej doby podľa tejto zmluvy. Žalovaný odoslal výpoveď prostredníctvom pošty 27. novembra 2012, o čom predložil podací lístok a podľa notifikácie z pošty bola zásielka doručovaná žalobcovi 28. novembra 2012 s výsledkom "adresát nezastihnutý". Následne bolo žalobcovi vhoden
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).