Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Predĺženie celkovej lehoty väzby v trestnom konaní

59/2015
Predĺženie celkovej lehoty väzby v trestnom konaní
§ 76a Trestného poriadku
Trest odňatia slobody ustanovený v osobitnej časti Trestného zákona na doživotie alebo na, resp. až na 25 rokov, ako možná najprísnejšia trestná sankcia, determinuje typovú závažnosť trestného činu ako obzvlášť závažného zločinu v zmysle § 76 a Trestného poriadku, čo pri splnení aj ďalších podmienok uvedených v tomto ustanovení umožňuje predĺženie celkovej lehoty väzby v trestnom konaní na nevyhnutnú dobu, a to aj opakovanie s tým, že celková lehota väzby spolu s jej predĺžením nesmie presiahnuť päť rokov.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 Ntv 1/2010
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR v trestnej veci obžalovaného R. O. a spol. pre trestný čin podľa § 185 ods. 1 TZ účinného do 31. decembra 2005 a iné, na návrh predsedu senátu na predĺženie lehoty väzby, na neverejnom zasadnutí rozhodol, že podľa § 76 a TP sa lehota trvania väzby obžalovaného R. O. predlžuje do 30. apríla 2010.
Z odôvodnenia:
V odôvodnení uznesenia najvyšší súd uviedol:
Rozsudkom Špeciálneho súdu v Pezinku zo 17. februára 2009, sp. zn. PK - I T 14/2007 bol obžalovaný R. O. uznaný za vinného:
z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 TZ účinného do 1. januára 2006,
z návodu na trestný čin vraždy podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 219 ods. 1, ods. 2 písm. h) TZ v znení účinnom do 31. júla 2001,
z trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c) a h) a z trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 1 TZ v znení účinnom do 31. júla 2001,
z návodu na trestný čin vraždy podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c), i), j) TZ v znení účinnom do 31. augusta 2003,
z návodu na trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 257 ods. 1 TZ v znení účinnom do 31. júna 2005,
z návodu na trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 222 ods. 1 TZ v znení účinnom do 31. decembra 2005 a z pomoci na trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 10 ods. 1 písm. c), § 222 ods. 1 TZ v znení účinnom do 31. decembra 2005.
Týchto trestných činov sa mal dopustiť na skutkovom základe uvedenom v bodoch I., II., III., IV., VI., VII. a VIII. rozsudku súdu prvého stupňa.
Za to mu bol uložený podľa § 219 ods. 2, § 35 ods. 1 a § 29 ods. 3 TZ v znení účinnom do 31. augusta 2003 úhrnný trest odňatia slobody na doživotie so zaradením podľa § 39a ods. 3 TZ do tretej nápravnovýchovnej skupiny a zároveň bolo aj vo vzťahu k nemu rozhodnuté o jeho povinnosti nahradiť spôsobenú škodu, resp. poškodení boli odkázaní s nárokom na občianske súdne konanie.
Najvyšší súd SR má v tejto trestnej veci vedenej na najvyššom súde pod sp. zn. 2 Toš 4/2009
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).