Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Charakter lehoty na doplnenie podania urobeného elektronickými prostriedkami

ZSP 12/2018
Charakter lehoty na doplnenie podania urobeného elektronickými prostriedkami
§ 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 55 Občianskeho súdneho poriadku
§ 57 Občianskeho súdneho poriadku
Trojdňová lehota na doplnenie podania urobeného elektronickými prostriedkami (§ 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) je lehotou procesnou. Pre jej počítanie, plynutie a zachovanie platia ustanovenia § 55 a § 57 Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
,sp. zn.
2 Cdo 360/2013
.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov uzavreté 12. mája 2007, rozhodol o právach a povinnostiach rodičov voči maloletému dieťaťu na čas po rozvode a vyslovil, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.
Krajský súd na odvolanie odporkyne uznesením z 30. júla 2013 toto odvolanie odmietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov odvolacieho konania.
Rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 218 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") a síce, že odvolanie bolo odporkyňou podané oneskorene. Odvolanie bolo podané elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu 26. apríla 2013. Z dikcie ustanovenia § 42 ods. 1 OSP bolo podanie potrebné doplniť 29. apríla 2013. Podanie bolo doplnené 2. mája 2013. Odvolací súd na elektronické podanie neprihliadal, pretože nebolo doplnené v lehote ustanovenej zákonom. Uviedol, že elektronicky podané podanie má byť doplnené najneskôr do troch dní, čo znamená, že nie je rozhodujúci deň, v ktorom bolo doplnenie odvolania podané na orgáne (na pošte), ktorý má povinnosť doručiť súdu, ale je rozhodujúci deň, kedy podanie došlo na súd. V danom prípade doplnenie elektronického podania prišlo na súd 2. mája 2013, po uplynutí trojdňovej lehoty, ktorá skončila 29. apríla 2013. Odvolanie treba považovať za podanie vo veci samej, keďže smeruje proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo veci samej. Odvolanie podané odporkyňou 2. mája 2013 bolo podané po zákonom ustanovenej lehote, a preto ho podľa ustanovenia § 218 ods. 1 písm. a) OSP odmietol.
Odporkyňa podala proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie a navrhla, aby dovolací súd zrušil napadnuté uznesenie odvolacieho súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Namietala, že napadnutým uznesením jej bola odňatá možnosť konania pred súdom, čím je na jej strane daný dovolací dôvod podľa ustanovenia § 237 písm. f) OSP.
Uviedla, že nesúhlasí s výkladom ustanovenia § 42 ods. 1 OSP odvolacím súdom. Lehota na doplnenie elektronického podania je lehota procesná, a preto je v zmysle ustanovenia § 57 ods. 3 OSP postačujúce v tejto lehote odovzdať podanie orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Poukázala na to, že Najvyšší súd SR uznesením z 22. novembra 2012
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).