Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nedovolené prechovávanie omamných alebo psychotropných látok

NEDOVOLENÉ PRECHOVÁVANIE OMAMNÝCH ALEBO PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK
Riešenie negatívnych dôsledkov užívania omamných a psychotropných látok (ďalej len "OLPL") je predmetom dlhodobého záujmu odborníkov, ako aj laickej verejnosti. Účinné riešenie tohto problému vyžaduje komplexný prístup príslušných orgánov verejnej moci, komunít a občianskych združení. V rámci tohto postupu majú jednotlivé zložky protidrogovej politiky nezastupiteľnú a rovnocennú úlohu.
Ústrednou otázkou protidrogovej politiky je voľba základného prístupu. V tejto súvislosti v zásade možno hovoriť o dvoch koncepciách. Jednu predstavuje tzv. represívny prístup, ktorý smeruje k znižovaniu ponuky OLPL. Pri tejto koncepcii sa kladie dôraz na zakazovanie a zákonný postih za zneužívanie OLPL. Druhú koncepciu predstavuje tzv. medicínsko-terapeutický prístup, ktorého cieľom je znižovať dopyt po OLPL. Tento prístup znamená, že na drogovo závislé osoby majú byť orientované najmä preventívne, vzdelávacie a liečebné aktivity s vylúčením (prípadne podstatným obmedzením) represívnych opatrení.
Zastávame názor, že optimálna koncepcia by mala odrážať obidva prístupy k riešeniu problému zneužívania OLPL. Obsahom takejto vyváženej koncepcie by na jednej strane malo byť uloženie prísneho trestu tomu, kto ponuku OLPL zabezpečuje (výrobcovia, obchodníci a ďalšie osoby, ktoré neoprávnene zaobchádzajú s týmito látkami), zabezpečenie diferencovaného prístupu k užívateľom týchto látok vrátane zváženia alternatív trestnej represie (alternatíva trestného stíhania alebo odsúdenia) a na strane druhej liečenie drogovo závislých osôb a ich reintegrácia do spoločnosti vytvorením účinného systému liečenia, prevencie a pomoci.
Udržiavanie rovnováhy medzi obmedzovaním ľudských práv a slobôd jednotlivca spolu so snahou o účinnejšie obmedzovanie negatívnych dôsledkov zneužívania OLPL kladie zvýšené nároky aj na právnu úpravu. Na podklade týchto skutočností je v článku venovaná pozornosť právnej úprave trestnosti nedovoleného prechovávania OLPL v Slovenskej republike.
Nedovolené prechovávanie OLPL možno v Slovenskej republike posúdiť ako trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 alebo podľa § 172 ods. 1 písm. d) TZ.
I. Trestný čin nedovolenej výroby OLPL, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (§ 171 TZ)
Skutková podstata trestného činu podľa § 171 TZ znie
"kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor" (ods. 1), "(...) ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu"
(ods. 2).
Ustanovenie tohto trestného činu poskytuje ochranu spoločnosti a jej jednotlivým členom aj pred ohrozením, vyplývajúcim z nekontrolovateľného a neodborného zaobchádzania s OLPL a chráni život a zdravie pred ohrozením, vyplývajúcim zo zneužívania týchto látok.1)
I.1 Nedovolené zaobchádzanie s OLPL
Pri charakteristike tohto trestného činu možno zvýrazniť, že sa vzťahuje na nedovolené zaobchádzanie s OLPL. Z tohto konštatovania súčasne vyplýva, že za určitých podmienok je zaobchádzanie s týmito látkami možné a dovolené. V texte ustanovenia § 171 TZ sa uvádza pojem "neoprávnene". Pokiaľ ide o tento pojem, rozumie sa ním prechovávanie OLPL, ktoré je v rozpore s platným právom, bez súhlasu oprávnenej osoby, alebo nad rámec oprávnenia alebo daného súhlasu. Zákonodarca týmto pojmom vyjadril protiprávnosť konania páchateľa a vylúčil tak z trestného stíhania osoby, ktoré sú podľa príslušných predpisov oprávnené s takýmito látkami disponovať a tiež ich prechovávať. Legálnu úpravu zaobchádzania s OLPL obsahuje zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch").
Z hľadiska právnej úpravy dôvodová správa k Trestnému zákonu zdôrazňuje, že (...)
označená skutková podstata trestného činu je rozdelená do dvoch odsekov, a to podľa množstva drog prechovávaných pre vlastnú potrebu"
. Odsek 1 upravuje trestnosť neoprávneného prechovávania OLPL pre vlastnú potrebu a odsek 2 upravuje trestnosť neoprávneného prechovávania OLPL pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu.
Kvantifikovanie neoprávneného prechovávania týchto látok pre vlastnú potrebu Trestný zákon určuje výkladovým pravidlom, ktorým je ustanovenie § 135. Podľa § 135 ods. 1 TZ sa
"Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie pre osobnú spotrebu." Podľa § 135 ods. 2 TZ sa "Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu sa roz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).