Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsah trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi

26/2012
Rozsah trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
Vyjadrenie subjektívnej stránky trestného činu v skutkovej vete výroku odsudzujúceho rozsudku
§ 172 ods. 1, ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c) Trestného zákona
§ 163 ods. 1 písm. c), ods. 3 Trestného poriadku
I. Právna úprava uvedená v § 172 ods. 1 písm. a) až d) TZ pokrýva celý reťazec navzájom nadväzujúcich činností vyvíjaných za primárnym cieľom, ktorým je majetkový prospech (zisk), dosiahnuteľný len predajom omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov (ďalej len "drogy") jej finálnym konzumentom.
II. Pri kvalifikácii skutku ako "prechovávanie" drogy podľa § 172 ods. 1 písm. d) TZ treba rozsah činu posúdiť vo vzťahu k predaju drogy koncovému užívateľovi v príslušnom cenovom vyjadrení tak, ako pri "predaji" drogy v zmysle § 172 ods. 1 písm. c) TZ. Platí to pre každú formu manipulácie (nakladania) s drogou uvedenú v § 172 ods. 1 písm. a) až písm. d) TZ, aj na účel kvalifikácie činu podľa § 172 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. c) TZ.
III. Ak mal súd za to, že hodnota drogy je spoľahlivo dokázaná použitím určitého dôkazného prostriedku (napr. odborným vyjadrením alebo znaleckým posudkom) a nepovažoval za potrebné v uvedenom smere vykonať ďalšie dokazovanie, nemôže byť uvedená úvaha súdu (pri dovolaní podanom z dôvodu podľa § 371 ods. 1 TP) skúmaná v jej dôkazno-hodnotiacej podstate, keďže by to odporovalo viazanosti dovolacieho súdu správnosťou a úplnosťou zisteného skutku v zmysle § 371 ods. 1 písm. i) TP.
IV. Subjektívna stránka trestného činu nemusí byť v skutkovej vete výroku odsudzujúceho rozsudku vyjadrená tak, aby to znamenalo prevzatie zákonnej definície príslušnej formy zavinenia (§ 15 a § 16 TZ) do popisu zisteného skutku. Subjektívnu stránku konania páchateľa pojmovo vymedzuje právna veta, pokiaľ je forma zavinenia výslovne uvedená v ustanovení osobitnej časti TZ (dotknutej základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstate). Inak forma zavinenia vyplýva z ustanovení § 17 a § 18 TZ. Skutková veta výroku odcudzujúceho rozsudku nesmie z hľadiska uvedených kritérií kvalifikačne použitej právnej vete výslovne ani obsahovo odporovať. Ak túto podmienku spĺňa, nie je vo vzťahu k zavineniu a jeho skutkovému vyjadreniu, ktoré má zodpovedať správnemu právnemu posúdeniu zisteného skutku, splnený dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i) TP.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Tdo 49/2011
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným uznesením z 29. novembra 2011 podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") dovolanie obvineného D. G. proti uzneseniu Krajského súdu v T. z 28. februára 2011, sp. zn. 3 To 13/2011, odmietol (lebo je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 TP).
Z odôvodnenia:
Krajský súd
v T. (ďalej len krajský súd) napadnutým uznesením podľa § 319 TP zamietol odvolanie obvineného D. G. proti rozsudku Okresného súdu T (ďalej len okresný súd).
Týmto rozsudkom bol obžalovaný G. uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. d), ods. 2 písm. e) TZ (ďalej aj "TZ") na tom skutkovom základe, že v priebehu 2. októbra 2008 prevzal od neznámeho muža v H. S. balíček s drogami s tým, že neznámy muž sa mu ozve, po príchode do okolia T. na motorovom vozidle Škoda Felícia, ktoré viedol J. L., bol približne o 18.18 hod. za obcou Z. kontrolovaný hliadkou KR PZ T., Krajský dopravný inšpektorát T., pričom pri vykonaní bezpečnostnej prehliadky dobrovoľne, okrem iných vecí, odovzdal tri zatavené injekčné striekačky a mikroténové vrecko s rozmermi 16×27 cm, ktoré striekačky obsahovali 2013 mg 100% metanfetamínu, čo zodpovedá 50 - 101 obvykle jednorazovým dávkam drogy, 2 298 mg 100% metanfetamínu, čo zodpovedá 57 - 115 obvykle jednorazovým dávkam drogy, 2 037 mg 100% metanfetamínu, čo zodpovedá 51 - 102 obvykle jednorazovým dávkam drogy v mikroténovom vrecku bolo 39 163 mg 49,60%-ného metanfetamínu s obsahom 19425 mg absolútneho metanfetamínu, čo zodpovedá 486 - 971 obvykle jednorazovým dávkam drogy, hodnota drogy predstavovala cca 193 200 Sk (6 413 Eur), pričom metanfetamín je látka zaradená v zmysle zákona NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch do II. skupiny psychotropných látok.
Za to bol odsúdený podľa § 172 ods. 2 TZ s použitím § 38 ods. 2 TZ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).