Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nikoho nemožno nútiť k tomu, aby seba samého obviňoval alebo usvedčoval

38/2015
Nikoho nemožno nútiť k tomu, aby seba samého obviňoval alebo usvedčoval
Článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
I. Medzi medzinárodne uznávané štandardy spravodlivého konania v zmysle Čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd patrí právo podozrivého, resp. obvineného neprispievať k vlastnému obvineniu alebo usvedčeniu.
II. Právo neprispievať k vlastnému obvineniu alebo usvedčeniu spočíva v rešpektovaní práva mlčať a v zákaze akéhokoľvek donucovania k aktívnemu konaniu, ktoré by priamo alebo nepriamo viedlo k vlastnému obvineniu alebo usvedčeniu.
Právo neobviňovať seba samého v trestnom konaní však nezahŕňa použitie primeraného donútenia k tomu, aby podozrivý alebo obvinený (pasívne) strpel vykonanie úkonov, ktorých cieľom je získanie objektívne existujúcich dôkazov pre forénzne vyšetrenie, napr. získanie vzorky dychu (pachu), moču, krvi a iných telesných tekutín na analýzu DNA.
Rozsudok
Krajského súdu v Žiline
, sp. zn.
1 To 6/2013
.
Skutkový stav:
Odvolací súd na odvolanie obžalovaného V. K. proti rozsudku Okresného súdu N. z 18. februára 2012, sp. zn. 6T 95/2012, podľa § 321 ods. 1 písm. b Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a na základe § 322 ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") obžalovaného V. K. uznal za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 TZ. Za to ho odsúdil podľa § 289 ods. 1 TZ, § 56 ods. 1, 2, § 38 ods. 2, 3 TZ a § 36 písm. j) TZ na peňažný trest 350 eur. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, ustanovil súd obžalovanému náhradný trest odňatia slobody na 20 dní. Podľa § 61 ods. 1, 2 TZ mu uložil aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na 36 mesiacov.
Z odôvodnenia:
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný V. K. uznaný za vinného zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 TZ pre skutok uvedený vo výrokovej časti rozsudku súdu prvého stupňa.
Za spáchanie tohto prečinu mu bol uložený peňažný trest vo výmere 350 eur a pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 20 dní. Zároveň bol obžalovanému uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu vo výmere 36 mesiacov.
Obžalovaný podal proti tomuto rozsudku riadne a včas odvolanie.
V odvolaní uviedol: "Odvolanie podávam voči všetkým výrokom citovaného rozsudku ako aj proti konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo. V konaní pred prvostupňovým súdom som namietal porušenie mojich procesných práv ako obvineného v prípravnom konaní, nezákonnosť postupu polície pri zadržaní, porušenie práv daných mi Trestným poriadkom, Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor ..."), praxou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP") a po ňom, kde aj súd po ich prednese opomenul vo vyhotovení rozsudku zaujať stanovisko k namietaným pochybeniam a podľa mňa rozsudok vyniesol na základe nezákonne vykonaných, resp. neúčinných dôkazov. Z uvedeného dôvodu je rozhodnutie súdu ako také celé nepreskúmateľné, obsahuj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).