Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Použitie záznamu ako dôkazu v inej veci, ako je tá, v ktorej sa odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonal

35/2012
Použitie záznamu ako dôkazu v inej veci, ako je tá, v ktorej sa odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonal
§ 115 ods. 1 a 7 Trestného poriadku
I. Dôkazné informácie zabezpečené postupmi podľa piatej hlavy prvej časti Trestného poriadku sa môžu zásadne použiť len v trestnej veci, v ktorej bol príslušný postup vykonaný na základe príkazu predsedu senátu alebo sudcu pre prípravné konanie. Výnimkou z tejto zásady je súčasne vedenie trestného konania v inej trestnej veci v zmysle § 113 ods. 9, § 114 ods. 7, § 115 ods. 7 a § 118 ods. 7 Trestného poriadku.
II. Slovom "súčasne" uvedeným v § 115 ods. 7 Trestného poriadku ako podmienky pre použitie záznamu telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu v inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej sa odpočúvanie vykonalo a záznam vyhotovil, sa rozumie vedenie trestného konania v inej trestnej veci už v čase vykonania záznamu telekomunikačnej prevádzky vo veci, v ktorej bol vydaný príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 ods. 2 Trestného poriadku, teda nie vedenie trestného konania v oboch dotknutých veciach až v čase použitia záznamu v inej trestnej veci ako dôkazu.
Slovom "súčasne" uvedeným v § 115 ods. 7 Trestného poriadku sa nerozumie súčasné použitie právnej kvalifikácie, teda súbeh trestného činu uvedeného v § 115 ods. 1 Trestného poriadku a iného trestného činu pri kvalifikácii skutku v inej trestnej veci, v ktorej má byť záznam telekomunikačnej prevádzky použitý ako dôkaz.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2 To 5/2011
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR citovaným rozsudkom:
I. zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 24. marca 2011, sp. zn. PK-1T 48/2010 u obžalovaného JUDr. T. A. v odsudzujúcej časti v celom rozsahu a u obžalovaného D. R. vo výroku o treste. Obžalovaného JUDr. T. A. uznal za vinného z prečinu nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ"). Za to ho odsúdil podľa § 336 ods. 1, § 38 ods. 2, ods. 3 s odkazom na § 36 písm. j) TZ na trest odňatia slobody vo výmere jedného roka, výkon ktorého podľa § 49 ods. 1 písm. a) TZ podmienečne odložil a podľa § 50 ods. 1 TZ určil skúšobnú dobu v trvaní troch rokov. Podľa § 56 ods. 1 TZ obžalovanému uložil aj peňažný trest vo výške 1 000 (tisíc) eur a podľa § 57 ods. 3 TZ pre prípad úmyselného zmarenia výkonu peňažného trestu ustanovil náhradný trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov. Obžalovaného D. R. odsúdil podľa § 336 ods. 2, § 38 ods. 2 TZ na trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Podľa § 49 ods. 1 písm. a) TZ výkon trestu podmienečne odložil a podľa § 50 ods. 1 TZ určil skúšobnú dobu v trvaní troch rokov.
II. Podľa § 385 písm. b) TP obžalovaného JUDr. T. A. spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR z 3. novembra 2010, číslo VII/1 Gv 123/07, podanej pre skutky, ktorých sa mal dopustiť tak, ako sú citované aj v rozsudku Najvyššieho súdu SR z 24. marca 2011 (str. 3), čím mal spáchať - skutkom uvedeným v bode 3 obžaloby čiastkový útok pokračovacieho prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) TZ, skutkom uvedeným v bode 4 obžaloby čiastkový útok pokračovacieho prečinu nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 TZ, oslobodil, lebo skutky nie sú trestným činom.
Z odôvodnenia:
V odôvodnení rozsudku, z hľadiska relevantného vo vzťahu k právnym vetám, Najvyšší súd SR najmä uviedol, že na základe § 322 ods. 3 TP obžalovaného JUDr. T. A. uznal za vinného na základe skutkového zistenia (totožného so skutkovým záverom súdu prv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).