Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Obnova konania

23/2012
Obnova konania
§ 228 ods.1 písm. a), b) Občianskeho súdneho poriadku
Taxatívne dôvody obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku nenapĺňajú dôvody navrhnuté navrhovateľom, že súd v pôvodnom konaní nevykonal dôkazy v potrebnom rozsahu, závery boli predčasné a rozsudok vychádzal z nesprávneho skutkového a právneho posúdenia veci.
Aj po predložení nového dôkazu je súd rozhodujúci o návrhu na povolenie obnovy konania, povinný starostlivo skúmať či novým dôkazom možno preukázať právnu skutočnosť umožňujúcu privodiť pre účastníka, ktorý návrh na obnovu konania podal, priaznivejšie rozhodnutie vo veci.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obo 23/2011
Skutkový stav:
Krajský súd
v B. rozsudkom z 13. februára 2006, č. k. 49 Cb 2/2000-66 uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi sumu 1 230 000 Sk istiny spolu so 17,6% úrokom od 1. januára 1998 do zaplatenia a trovy konania. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 28. marca 2006.
Žalovaný podal na súd prvého stupňa 17. marca 2008 návrh na obnovu konania, vedeného na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 49 Cb 2/2000 z dôvodu, že ako žalovaný v pôvodnom konaní označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, tieto neboli vykonané z dôvodu prekážky objektívneho charakteru (akou bezpochyby je neznámy pobyt svedka), resp. sú tu skutočnosti a dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť (predložiť) v pôvodnom konaní a v súčasnosti v zmysle § 228 ods.1 písm. a), b) SP možno vykonať dôkazy, ktoré nemohli byť vykonané v pôvodnom konaní, resp. ktoré nemohli byť použité v pôvodnom konaní a ktoré sú spôsobilé privodiť pre žalovaného - navrhovateľa obnovy konania priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Zároveň navrhol v zmysle § 223 OSP aby súd vykonateľnosť rozsudku Krajského súdu v B. z 13. februára 2006, sp. zn. 49 Cb/2/2000 odložil.
Žalovaný súčasne navrhol, aby súd po opätovnom prejednaní veci žalobu zamietol a zaviazal žalobcu na znášanie trov konania.
Prvostupňový súd posúdil prípustnosť obnovy konania a zistil, že v danom prípade nie je obnova prípustná, keďže žalovaný podal návrh na obnovu konania 17. marca 2008, pričom napadnutý rozsudok nadobudol právoplatnosť 28. marca 2006. Žalovaný nepreukázal, že trojmesačná lehota na podanie návrhu na obnovu konania bola zachovaná. Súdu predložený dôkaz o doručení upovedomenia o začatí exekúcie z 9. februára 2007 nasvedčuje, že návrh na obnovu konania zo 17. marca 2007 nebol podaný včas. Súd prvého stupňa preto dospel k záveru, že neboli splnené podmienky prípustnosti obnovy konania podľa § 228 ods.1 a 2 OSP a preto návrh na obnovu konania uznesením zamietol.
Najvyšší súd SR
rozhodol o odvolaní žalovaného - navrhovateľa obnovy konania uznesením tak, že uznesenie Krajského súdu v B. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie s tým, že úlohou prvostupňového súdu bude prípustnosť obnovy konania skúmať v zmysle § 228 ods.1 písm. a), b) OSP, t.j. existenciou skutočností, rozhodnutí alebo dôkazov, ktoré bez svojej viny nemohol žalovaný použiť v pôvodnom konaní - čestné vyhlásenie bývalého štatutárneho zástupcu spoločnosti PŠ, a.s. z V. Š. a následne znova rozhodnúť o návrhu žalovaného, ako navrhovateľa obnovy konania a to i o trovách odvol
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).