Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odňatie možnosti konať pred súdom

ZSP 54/2017
Odňatie možnosti konať pred súdom
§ 157 ods. 1, 2, § 158 ods. 2, § 214 ods. 3, § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Nesplnenie povinnosti odvolacím súdom upovedomiť účastníka elektronickými prostriedkami o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku, nemá za následok vadu v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.
Okolnosť, že účastník sa nedozvedel bezprostredne pri verejnom vyhlásení rozsudku o jeho dôvodoch, nemala za následok odňatie jeho možnosti konať pred súdom, pretože ako účastníkovi konania mu príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 157 ods. 1 a 2 a § 158 ods. 2 OSP) zaručovali písomné vyhotovenie rozsudku s riadnym odôvodnením a jeho doručenie do vlastných rúk.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 Cdo 167/2014
.
Skutkový stav:
Krajský súd ako odvolací súd (ďalej len "odvolací súd") potvrdil rozsudok okresného súdu (ďalej len "prvostupňový súd" alebo "súd prvého stupňa"), ktorým bola zamietnutá žaloba v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty, na ktorú mal vzniknúť nárok tým, že žalovaný oneskorene odovzdal dielo (novopostavené byty) žalobcom. Zároveň rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania.
Potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa odôvodnil jeho vecnou správnosťou, stotožňujúc sa so závermi prvostupňového súdu. Uviedol, že nemá dôvod zmeniť svoj opakovane vyslovený názor, že vo veci sa jedná o občianskoprávny vzťah. Vyslovil záver, že žalovaného zo zodpovednosti za omeškanie "vyvinili" zmeny v projektovej dokumentácii iniciované žalobcami, resp. ich nedostatočná finančná disciplína.
Žalobcovia podali proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu dovolanie. Žiadali, aby dovolací súd napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, resp. aby zrušil aj rozsudok prvostupňového súdu.
Dovolanie odôvodnili odňatím možnosti konať pred súdom a nesprávnym právnym posúdením veci. Za odňatie možnosti konať pred súdom označili skutočnosť, že v rozpore s § 214 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") nebol ich právny zástupca elektronicky upovedomený o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku. Namietali tiež arbitrárnosť rozhodnutia odvolacieho súdu spočívajúcu v absencii jeho náležitého odôvodnenia a nesprávne právne posúdenie veci.
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).