Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odvolanie v správnom konaní

18/2013
Odvolanie v správnom konaní
§ 3 ods. 2, § 19 ods. 2 a 3, § 33 ods. 2, § 46, § 47 ods. 3, § 53, § 56, § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
§ 1, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1, 4, 7, 8, 10 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
§ 10 ods. 2, § 49 ods. 1, § 212 ods. 1 v spojení s § 246 ods. 1, prvá veta, § 247 ods. 1, § 250ja ods. 3, posledná veta v spojení s § 219 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku.
Účelom odvolania ako riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je preskúmanie vecnej správnosti a zákonnosti prvostupňového rozhodnutia v celom jeho rozsahu.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
6 Sžp 26/2011
Skutkový stav:
Krajský súd v K.
rozsudkom č. k. 7S 55/2011-34 z 21. septembra 2011, podľa § 250j ods. 1 Občianskeho právneho poriadku (ďalej aj "OSP"), zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 28. februára 2011, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") potvrdil rozhodnutie Obvodného banského úradu v K. z 29. októbra 2010 o zmene dobývacieho priestoru Košice a odvolanie žalobcu zamietol. Žalobcovi ani účastníkom konania súd právo na náhradu trov konania nepriznal. Zároveň rozhodol o priznaní odmeny ustanovenej právnej zástupkyni žalobcu v sume 314,18 €.
Krajský súd viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby tieto v odôvodnení svojho rozhodnutia vyhodnotil ako nedôvodné, poukazujúc pritom na znenie § 54 ods. 1 a § 19 ods. 2 zákona o správnom konaní. Uviedol, že zákon v správnom konaní neustanovuje povinnosť účastníka konania uvádzať dôvody odvolania, keďže pre odvolacie správne konanie neplatí dispozičná zásada, ale správny orgán je povinný preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom jeho rozsahu (§ 59 ods. 1 zákona o správnom konaní). Z uvedeného vyvodil záver, že žalovaný ako odvolací orgán nebol povinný v zmysle § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzývať žalobcu na doplnenie jeho odvolania o dôvody jeho nesúhlasu s prvostupňovým správnym rozhodnutím, tak ako sa žalobca v dôvodoch svojej žaloby nazdával. Posudzujúc obsah odvolania konštatoval, že z obsahu odvolania žalobcu bolo zistiteľné, že žalobca je nespokojný s prvostupňovým správnym rozhodnutím domáhajúc sa jeho zrušenia. Tým, že žalobca neobmedzil rozsah svojho odvolania, krajský súd sa stotožnil s názorom žalovaného o posúdení odvolania žalobcu ako odvolania smerujúceho proti celému rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa. krajský súd ďalej uviedol, že zo strany žalovaného nemohlo dôjsť ani k porušeniu procesných práv žalobcu v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, pretože žalovaný v tomto štádiu konania nedoplňoval dokazovanie a rozhodoval iba na základe podkladov zabezpečených správnym orgánom prvého stupňa. Z uvedených dôvodov krajský súd žalobu žalobcu zamietol.
Žalobca
osobne ako aj v zastúpení jeho ustanovenej právnej zástupkyne podal proti rozsudku krajského súdu v zákonnej lehote odvolanie. Obidve odvolania sú obsahovo totožné, pričom žalobca okrem námietky ohľadne postupu žalovaného v správnom konaní - kedy ten nepostupoval v súlade s § 19 ods. 3 a § 33 správneho poriadku a nevyzval žalobcu na odstránenie nedostatkov odvolania, čím došlo podľa jeho názoru k vydaniu nezákonného rozhodnutia - namietol, že nebol predvolaný na súdne pojednávanie konané 21. septembra 2011, o ktorom sa dozvedel až od jeho právnej zástupkyne. Žalobca poukázal na tú skutočnosť, že žalovaný v správnom konaní nepostupoval v súlade so zákonom, keď ho nevyzval na doplnenie odvolania, čím poprel jednu zo základných zásad správneho konania a to zásadu uvedenú v § 3 ods. 2 správneho poriadku - aktívnej súčinnosti účastníkov konania. Žalobca sa nestotožnil s právnym názorom prezentovaným v odôvodnení rozhodnutia krajského súdu ohľadne povinnosti preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a to aj za situácie kedy by účastník konania neuviedol žiadne dôvody, pričom dospel k záveru, že správny orgán nebol povinný v zmysle § 19 ods. 3 správneho poriadku vyzvať žalobcu na doplnenie odvolania o dôvody. Uvedené považoval žalobca za závažné procesné pochybenie, kedy rozhodnutie krajského súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, a preto navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie krajského súdu poukazom na ust. § 221 ods. 1 písm. f) OSP zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
K podanému odvolaniu žalobcu sa vyjadrili žalovaný správny orgán, ako aj zúčastnená osoba na konaní, Mesto K.
Žalovaný
vo svojom vyjadrení k podanému odvolaniu vyslovil názor o mylnej predstave žalobcu, ktorý si zamieňa priebeh správneho konania, ktoré je obsahom tretej časti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s odvolacím konaním, ktoré je obsahom štvrtej časti správneho poriadku, keďže sa domnieva, že by mal odvolací orgán postupovať podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku. Konštatoval, že odvolací orgán pri preskúmavaní rozhodnutia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).