Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Okolnosti vylučujúce súdneho exekútora z vykonávania exekúcie

11/2013
Okolnosti vylučujúce súdneho exekútora z vykonávania exekúcie
§ 3, § 4, § 5, § 30 zákona č. zákona č. 233/1995 Z .z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Skutočnosť, že súdny exekútor bol zamestnancom účastníka exekučného konania, je okolnosťou vylučujúcou ho z vykonávania exekúcie podľa § 30 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov; túto skutočnosť je zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov povinný bezodkladne oznámiť súdu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 M Cdo 16/2011
Skutkový stav:
Okresný súd
uznesením rozhodol, že súdny exekútor JUDr. R. K. nie je vylúčený z vykonávania exekúcie vedenej proti povinnej na jeho exekútorskom úrade pod sp. zn. EX .... Rozhodnutie odôvodnil tým, že povinná 14. júla 2010 podala na súde námietku zaujatosti súdneho exekútora R. K. z dôvodu, že vo firme P., s.r.o. bol v pracovnom pomere a požíval od nej pôžitky zo závislej činnosti.
Povinná vyjadrila pochybnosť o tom, či súdny exekútor niekedy postupoval objektívne. Bývalý zamestnanec totiž vymáha pre P., s.r.o. (bývalého zamestnávateľa) v rámci výkonu verejnej moci jej pohľadávku. Inštitút vylúčenia súdneho exekútora vychádza zo zásady nestrannosti zakotvenej v § 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len "Exekučný poriadok"), podľa ktorého exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy SR, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súdny exekútor teda musí vystupovať nezaujato a k účastníkom konania pristupovať bez ekonomických, sociálnych, rasových, etnických, sexuálnych alebo náboženských predsudkov. Záver o pochybnosti nezaujatosti treba vždy posúdiť podľa konkrétneho prípadu. Pomer k veci sa v podstate chápe ako vzťah súdneho exekútora k predmetu konania. Pomer k účastníkom a k ich zástupcom sa vníma predovšetkým ako vzťah, ktorý môže kladne alebo záporne ovplyvniť rozhodovanie, resp. vykonávanie exekúcie, teda ako priateľský alebo nepriateľský pomer. Podstatou vznesenej námietky zaujatosti bol niekdajší pracovný pomer súdneho exekútora u oprávnenej, od ktorej požíval pôžitky zo závislej činnosti, ktorý mohol spôsobiť to, že súdny exekútor nepostupoval objektívne a nesnažil sa súd upozorniť na dôvody na zastavenie exekúcie podľa § 45 zákona o rozhodcovskom konaní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).