Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Peňažný trest a náhradný trest odňatia slobody ustanovený pri peňažnom treste

ZSP 59/2020
§ 20, § 34 ods. 1, § 56 ods. 1, § 57 ods. 3 Trestného zákona
§ 115 ods. 3 Trestného poriadku
I. Náhradný trest odňatia slobody ustanovený pri peňažnom treste podľa § 57 ods. 3 Trestného zákona treba ustanovovať v súlade so zásadami ukladania trestu a musí byť i spravodlivo a objektívne proporcionálny k výške uloženého peňažného trestu.
II. Pri úvahách o primeranosti výmery náhradného trestu odňatia slobody treba citlivo zvažovať závažnosť a rozsah zásahu do osobnej slobody páchateľa vo forme odňatia slobody ak peňažný trest páchateľ úmyselne nezaplatí. Hlavným zmyslom náhradného trestu odňatia slobody v zmysle § 57 ods. 3 Trestného zákona totiž nie je generálna či individuálna prevencia trestu a ani morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Náhradný trest odňatia slobody prioritne plní funkciu hrozby a zároveň motivácie, ktorá má páchateľa "donútiť" peňažný trest zaplatiť. Preto nemožno náhradné tresty odňatia slobody ukladať v proporcionálne nevyvážených výmerách k peňažným trestom.
III. Neuvedenie presného okamihu (presnej sekundy či minúty) začiatku vykonávania odpočúvania v príkaze na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 ods. 3 Trestného poriadku nie je v rozpore so zákonom a preto informáciu získanú na podklade takéhoto príkazu na použitie ITP treba považovať za plnohodnotný usvedčujúci dôkazný prostriedok.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 To 7/2018
Skutkový stav:
Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozsudkom, sp. zn. PK-1T/33/2017 z 2. marca 2018, obžalovaného (ďalej "obž.") Bc. P. S. uznal za vinného zo spáchania pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. a) TZ a obžalovaného M. V. zo spáchania pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 TZ pre skutok tak, ako je uvedený vo výrokovej časti rozsudku súdu prvého stupňa.
Za to bol obidvom obžalovaným uložený rovnaký trest a to trest odňatia slobody vo výmere troch rokov, pričom výkon trestu bol obidvom obžalovaným podmienečne odložený, za súčasného uloženia probačného dohľadu nad ich správaním v skúšobnej dobe, a určená skúšobná doba dvoch rokov. Špecializovaný trestný súd obidvom obžalovaným uložil povinnosť podrobiť sa, v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom, programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu a taktiež im zhodne uložil peňažný trest vo výške 500 eur a ustanovil im aj rovnaký náhradný trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov.
Súd prvého stupňa zároveň postupom podľa § 285 písm. b) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") oslobodil obž. B. C. spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry SR, podľa ktorej sa mal dopustiť prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1 TZ tak, že:
- B. C. 20. novembra 2015 v čase približne o 10.30 hod. v Komárne, Veľký rad 5, na prevádzke stanice technickej kontroly Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r. o., v súvislosti s vykonaním pravidelnej technickej kontroly a emisnej kontroly nákladného motorového vozidla zn. Peugeot Boxer, bielej farby, EČ: NZ-.............., VIN: .............................., poskytol technikovi M. V. finančnú hotovosť vo výške 80 eur, ktorú sumu od neho pôvodne požadoval Bc. P. S. pri ich vzájomnom telefonickom rozhovore uskutočnenom 16. novembra 2015 v čase o 15.42 hod., kedy mu Bc. S. telefonoval z čísla 421 911 .............. na jeho telefónne číslo 421 907 ................ a okrem toho mu oznamoval, že vybavil termín vykonania príslušnej kontroly vozidla na "piatok o 10:30", pričom časť z uvedenej poskytnutej sumy vo výške 51,50 eur bola určená na úhradu poplatkov v zmysle platného cenníka za vykonanie príslušnej kontroly uvedeného vozidla a zvyšná časť v sume 28,50 eur bola určená ako úplatok pre technika M. V. v súvislosti s promptným a bezproblémovým schválením spôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách a pre Bc. P. S. za vybavenie termínu uskutočnenia uvedených kontrol vozidla, pretože skutok nie je trestným činom.
Najvyšší súd rozsudkom sp. zn. 3 To 7/2018 z 15. mája 2019 podľa § 321 ods. 1 písm. b), písm. e), ods. 3 TP zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, sp. zn. PK-1T 33/2017 z 2. marca 2018 v časti - vo výrokoch o vine a výrokoch o treste, týkajúcich sa obžalovaných Bc. P. S. a M. V. Na základe § 322 ods. 3 TP obžalovaných Bc. P. S. a M. V. uznal za vinných zo spáchania pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 TZ, § 20 TZ, na skutkovom základe že ...
- Bc. P. S. ako osoba bez vzťahu ku stanici technickej kontroly Prvá uhoľná spoločnosť, s. r. o., v súčinnosti s M. V. ako technikom stanice technickej kontroly Prvá uhoľná spoločnosť, s. r. o., Veľký rad 5, Komárno (ďalej len "STK Komárno"), po predchádzajúcej vzájomnej dohode o "objednávaní" záujemcov na presný čas a bezproblémový priebeh kontroly zabezpečoval záujemcov o absolvovanie pravidelnej TK a EK tým spôsobom, že nadviazal kontakt s takýmito záujemcami, následne u obvineného M. V. dohodol konkrétny termín vykonania takej kontroly a opätovne záujemcov po oznámení termínu inštruoval, akú finančnú čiastku majú vložiť do dokladov k vozidlu po absolvovaní príslušnej technickej kontroly a finančné prostriedky tvoriace rozdiel medzi čiastkou poskytnutou záujemcom o technickú kontrolu a reálnymi oficiálnymi poplatkami za vykonanie príslušných kontrol si vzájomne delili, pričom obvinený Bc. P. S. takto:
 
1) 21. septembra 2015, v čase približne o 09.42 hod., na neznámom mieste na území SR, prijal telefonický hovor od R. H. v súvislosti s vybavením termínu a vykonaním pravidelnej TK a EK u osobného motorového vozidla zn. Peugeot 407, EČ: NZ...., ktorého držiteľom bol F. S. a v deň vykonávania technickej kontroly na STK v Komárne, t.j. 22. septembra 2015 pri telefonickom rozhovore o 10.50 hod. inštruoval R. H., aby do technického preukazu od vozidla vložili 80 eur, hoci oficiálne poplatky predstavovali sumu cca 50 eur, pričom F. S. odovzdal na STK Komárno M. V. doklady od vozidla spolu s požadovanou sumou 80 eur,
2) 12. októbra 2015, v čase približne o 12.59 hod., na neznámom mieste na území SR, prijal telefonický hovor od R. D. v súvislosti s vybavením termínu a vykonaním pravidelnej TK a EK u osobného motorového vozidla zn. Volvo S40, EČ: ....., ktorého držiteľom bol JUDr. E. B., ktorý 14. októbra 2015 s vozidlom absolvoval TK na STK v Komárne, príslušný poplatok uhradil priamo v pokladni, v dôsledku čoho obvinený M. V. 14. októbra 2015 o 10.59 hod. telefonicky reklamuje u obvineného Bc. P. S. "trochu nás odžubal ten s tým Volvom"... ,,vnútri zaplatil a odišiel" a následne obvinený Bc. P. S. reklamuje toho istého dňa o 15.41 hod. u R. D. spôsob platby JUDr. E. B. a formou SMS rovnakého dňa o 16.03 hod. mu upresňuje výšku "nedoplatku" v sume 30 eur,
3) 16. novembra 2015, v čase približne o 15.42 hod., na neznámom mieste na území SR, prijal telefonický hovor od B. C., v súvislosti s vykonaním pravidelnej TK a EK u nákladného motorového vozidla zn. Peugeot Boxer, bielej farby, EČ: NZ....., pričom tomu oznámil termín technickej kontroly a uviedol mu sumu 80 eur, ktorú B. C. 20. novembra 2015 asi o 10.30 hod. v Komárne na STK odovzdal M. V., hoci poplatky v zmysle platného cenníka boli cca 50 eur,
4) 30. novembra 2015 v čase o 19.38 hod. na neznámom mieste na území SR, prijal telefonický hovor od Š. V., v súvislosti s vykonaním pravidelnej TK a EK osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Sharan, EČ: NZ..... a po zistení termínu u M. V. následne poslal 1. decembra 2015 o 08.58 hod. Š. V. SMS: ,,štvrtok 13.45 hod. Komárno 90 eur", ktorú 3. decembra 2015 asi o 13.45 hod. v Komárne na STK Š. V. odovzdal M. V., hoci poplatky v zmysle platného cenníka boli cca 50 eur,
Za to im Najvyšší súd SR uložil:
"Obžalovanému Bc. P. S.
Podľa § 329 ods. 1 TZ, § 38 ods. 3 TZ, § 36 písm. j) TZ, trest odňatia slobody vo výmere 3 (tri) roky.
Podľa § 51 ods. 1 TZ, § 49 ods. 1 písm. a) TZ, výkon trestu odňatia slobody obžalovanému podmienečne odkladá a ukladá mu probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe.
Podľa § 51 ods. 2 TZ ustanovuje skúšobnú dobu na 2 (dva) roky.
Podľa § 51 ods. 2, ods. 4 písm. g) TZ, obžalovanému ukladá povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom programu sociálneho výcviku, alebo inému výchovného programu.
Podľa § 56 ods. 1 TZ, obžalovanému ukladá peňažný trest vo výške 500 € (päťsto eur).
Podľa § 57 ods. 3 TZ, ustanovuje pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody vo výmere 15 (pätnásť) dní.
Obžalovanému M. V.
Podľa § 329 ods. 1 TZ, § 38 ods. 3 TZ, § 36 písm. j) TZ, trest odňatia slobody vo výmere 3 (tri) roky.
Podľa § 51 ods. 1 TZ, § 49 ods. 1 písm. a) TZ, výkon trestu odňatia slobody obžalovanému podmienečne odkladá a ukladá mu probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe.
Podľa § 51 ods. 2 TZ ustanovuje skúšobnú dobu na 2 (dva) roky.
Podľa § 51 ods. 2, ods. 4 písm. g) TZ, obžalovanému ukladá povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom programu sociálneho výcviku, alebo inému výchovného programu.
Podľa § 56 ods. 1 TZ, obžalovanému ukladá peňažný trest vo výške 500 € (päťsto eur).
Podľa § 57 ods. 3 TZ, ustanovuje pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody vo výmere 15 (pätnásť) dní.
Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 TZ, trest zákazu vykonávať funkciu technika na stanici technickej kontroly a emisnej kontroly na 5 (päť) rokov".
Prokurátor a obžalovaní S. a V. podali proti tomuto rozsudku odvolanie.
Prokurátor podal odvolanie v neprospech všetkých troch obžalovaných z nasledovných dôvodov:
"Odvolanie podávam pokiaľ ide o obž. Bc. P. S. a M. V. z dôvodu, že uložené tresty sú neprimerane nízke vzhľadom na závažnosť ich konania a na ich postoj k prerokovávanej trestnej veci. Pokiaľ ide o obž. C., podávam odvolanie, nakoľko sa nestotožňujem s oslobodením tohto obžalovaného spod obžaloby. Za nedostatočnú považujem aj nedostatočnú výšku peňažného trestu, ktorý bol obom obžalovaným uložený a navrhujem jeho zvýšenie na 1000 eur. Zároveň nemožno súhlasiť ani s tým, že obžalovanému V. nebol uložený trest zákazu činnosti, a to zákaz vykonávať funkciu technika na stanici TK a EK. Svoju korupčnú trestnú činnosť páchal jednoznačne v súvislosti s výkonom funkcie technika STK, a preto je nevyhnutné, aby mu bol súdom uložený zákaz vykonávať túto činnosť v budúcnosti, pretože v opačnom prípade hrozí, že bude v trestnej činnosti aj naďalej pokračovať ako tec
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).