Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Petičné právo a právo na ochranu osobnosti

20/2012
Petičné právo a právo na ochranu osobnosti
čl. 10 ods. 1, čl. 18 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd
čl. 19 ods. 1, čl. 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka
§ 5 ods. 1 a 6 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach (zrušený zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach)
Realizácia petičného práva nevylučuje neoprávnenosť zásahu do práva na ochranu osobnosti v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka; ak je petičné právo zneužité, ide o neoprávnený zásah do osobnosti.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 MCdo 4/2010
Skutkový stav:
Okresný súd
rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby žalovaný doručil predsedovi najvyššieho kontrolného úradu SR, ministrovi zahraničných vecí SR a tlačovej agentúre SITA ospravedlňujúci list s textom podľa petitu uvedeného v žalobe z 30. júna 2003, ktorý pripustil uznesením z 5. apríla 2006 a aby mu žalovaný zaplatil 500 000 Sk ako nemajetkovú ujmu za neoprávnený zásah do jeho osobnostných práv. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil odkazom na § 11, § 13 ods.2 Občianskeho zákonníka a § 3 písm. a), b), § 5 ods.1 a § 6 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.
Súd vyslovil názor, že žalovaný realizoval svoje právo na podanie sťažnosti spôsobom, ktorý je konzistentný s Ústavou SR, a preto neprichádza do úvahy jeho zodpovednosť v rozsahu vyplývajúcom z petitu návrhu. Poukázal na to, že žalovaný podaním z 5. júna 2002 adresovanému ministrovi zahraničných vecí SR poukázal na nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami štátu a metódami používanými pri výkone funkcie žalobcom ako predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorej jediným akcionárom je ministerstvo zahraničných vecí. Za rozhodné v danom prípade považoval skutočnosť, že uvedené podanie vyhodnotil súd ako aj subjekt, ktorému bolo podanie adresované ako sťažnosť. Zhodnotil, že podanie je vecné, konkrétne, jasne formulujúce nedostatky v činnosti spoločnosti, a preto ide o právne prípustnú kritiku. Súd prvého stupňa ďalšiu zmenu petitu, ktorú žiadal žalobca pripustiť podaním z 12. apríla 2006 nepripustil s poukazom na § 95 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") a s odôvodnením, že konanie prebieha od roku 2002 a túto zmenu žalobca žiadal až po záverečnej reči žalovaného, pričom pre postup súdu pri skúmaní prípustnosti zmeny návrhu je rozhodujúce, v ktorom štádiu konania k navrhovanej zmene dôjde. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil § 142 ods. 1 OSP, úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 21 659 Sk.
Krajský súd
na odvolanie žalobcu potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa a žalovanému nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. Stotožnil sa s názorom súdu prvého stupňa, že žalovaný realizoval svoje právo podať sťažnosť podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a podaním tejto sťažnosti nedošlo zo strany žalovaného k neoprávnenému zásahu do osobnostných práv žalobcu.
Za správny považoval aj postup súdu prvého stupňa, keď nepripustil zmenu petitu podľa návrhu z 12. apríla 2006. V tejto súvislosti uviedol, že v danom štádiu konania nebolo možné opakovane pripúšťať navrhované zmeny s dôrazom na to, že o zmene návrhu bolo rozhodnuté v krátkej časovej súvislosti a aj preto, že takýto postup svedčí o nesústredenosti žalobcu. Odvolací súd sa žiadosťou žalobcu o zmenu petitu nezaoberal s odôvodnením, že žalobca v odvolaní zmenu nekonkretizoval. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil § 224 ods. 1 OSP a § 142 ods. 1 OSP s tým,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).