Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podmienečné zastavenie trestného stíhania (ZSP 54/2023)

§ 216 Trestného poriadku
§ 241 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku
§ 257 ods. 1 písm. b), písm. c), ods. 7 Trestného poriadku
§ 307 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku
§ 22 Trestného zákona
§ 23 Trestného zákona
§ 84 Trestného zákona
§ 86 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
§ 158 ods. 1 Trestného zákona

Zásah odvolacieho súdu do právoplatného výroku o vine v konaní po postupe súdu prvého stupňa podľa § 257 ods. 7 Trestného poriadku je síce možný, ale s ohľadom na stabilitu právneho stavu len celkom výnimočne, a to len vtedy ak sú dané alebo vyvstanú také objektívne a fakticky existujúce okolnosti hmotného práva, nezávisle od priebehu skutkového deja, ktoré by si vyžadovali korekciu a hodnotenie dôkazného stavu z prípravného konania a ktoré zároveň z hľadiska materiálneho chápania právneho štátu a materiálneho výkladu a aplikácie Ústavy Slovenskej republiky, Trestného zákona a Trestného poriadku objektívne neumožňujú odsúdenie páchateľa.

Procesné ustanovenia § 257 ods. 7 Trestného poriadku a § 307 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku nemôžu mať absolútnu povahu, ak objektívne a fakticky existuje stav, ktorý vylučuje odsúdenie páchateľa. V takom prípade nemôže obstáť formalistické lipnutie na nedotknuteľnosti právoplatnosti výroku o vine po postupe súdu podľa § 257 ods. 7 Trestného poriadku.

Ustanovenia § 22 Trestného zákona a § 23 Trestného zákona – okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a ustanovenia § 84 Trestného zákona a § 86 ods. 1 písm. a) Trestného zákona – zánik trestnosti činu a trestu majú ako hmotnoprávne ustanovenia dominantno-špeciálnu povahu vo vzťahu k procesným ustanoveniam § 257 ods. 5 Trestného poriadku a § 307 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku a nemôžu byť porušené procesnou nemožnosťou podania odvolania v zmysle § 257 ods. 5 Trestného poriadku a § 307 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, nakoľko by došlo k porušeniu právnej istoty páchateľa, že nebude uznaný za vinného a nebude mu uložený trest v prípade ak sú dané okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a ak ide o trestný čin, ktorého trestnosť zanikla.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Tdo/60/2022

 

SKUTKOVÝ STAv
Najvyšší súd SR uznesením, sp. zn. 1Tdo/60/2022 z 5. októbra 2022 rozhodol tak, že podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku dovolanie obvinenej D. L. odmietol.

Rozsudkom Okresného súdu Nitra, sp. zn. 21T/74/2020 z 20. októbra 2021, ktorému predchádzalo zo strany okresného súdu prijatie vyhlásenia obvinenej D. L. o tom, že je vinná zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe v zmysle § 257 ods. 1 písm. b), ods. 7 Trestného poriadku, bola menovaná uznaná za vinnú zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustila tak, že „dňa 04.12.2019 v čase približne o 12:05 hod. viedla vozidlo značky M. s EČ: NR- ..... z ulice F., pričom v križovatke pokračovala na ulicu P., kde v rozpore s ustanovením § 4 odsek 1 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov nedala prednosť chodkyni I. P., ktorá kráčala po priechode pre chodcov v smere zľava doprava z pohľadu vodiča, následkom čoho došlo k nárazu pravej prednej strany vozidla do chodkyne, ktorá tak utrpela zlomeninu krčka ihlice vpravo bez posunu kostných úlomkov s dobou liečenia a práceneschopnosti do 4 týždňov, inému z nedbanlivosti ublížila na zdraví tým, že porušila dôležitú povinnosť uloženú jej podľa zákona“.

Okresný súd obvinenej uložil podľa § 158 ods. 1 Trestného zákona, § 38 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona s prihliadnutím na § 36 písm. j), písm. l), písm. n), Trestného zákona a § 56 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona peňažný trest vo výške 600 (šesťsto) eur. Podľa § 57 ods. 3 Trestného zákona jej bol ustanovený náhradný trest odňatia slobody vo výmere 2 (dva) mesiace a podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v cestnej premávke vo výmere 12 (dvanásť) mesiacov

Krajský súd v Nitre, rozhodujúci na podklade odvolania obvinenej uznesením, sp. zn. 1To/16/2022, z 15. marca 2022 rozhodol tak, že odvolanie obvinenej postupom podľa § 319 Trestného poriadku zamietol ako nedôvodné.

Obvinená D. L. podala proti označenému uzneseniu krajského súdu dovolanie argumentujúc naplnením dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. c), písm. i) Trestného poriadku.

V dovolaní uviedla: „Odsúdená poukazuje na dovolacie dôvody uvedené v ustanovení § 371 ods. 1 písm. c) a písm. i) Trestného poriadku, lebo uznesením odvolacieho súdu ako aj rozsudkom súdu prvého stupňa bol porušený zákon, a to ustanovenie § 319 Trestného poriadku a v konaní, ktoré mu predchádzalo, konkrétne ustanovenia § 2 ods. 7, ods. 9, ods. 10 a ods. 12 Trestného poriadku, v § 168 ods. 1 Trestného poriadku, v § 257 ods. 5 Trestného poriadku a § 34 ods. 4 Trestného zákona, a to v neprospech odsúdenej.

Odsúdená sa už v prípravnom konaní pred vyšetrovateľom PZ k spáchanému skutku priznala a svoje konanie oľutovala. Túto skutočnosť zároveň potvrdila aj na hlavnom pojednávaní, keď urobila vyhlásenie v zmysle § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Odsúdená na hlavnom pojednávaní navrhla, aby súd prvého stupňa postupoval podľa § 241 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku a trestné stíhanie voči nej p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).