Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podmienky na vydanie zmenkového platobného rozkazu. Spôsobilosť byť účastníkom konania. Skúmanie podmienok konania.

44/2012
Podmienky na vydanie zmenkového platobného rozkazu
Spôsobilosť byť účastníkom konania
Skúmanie podmienok konania
§ 175 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 19 Občianskeho súdneho poriadku
§ 104 Občianskeho súdneho poriadku
Ak je žalovaný osobou pozbavenou spôsobilosti na právne úkony z dôvodu duševnej choroby, vzniká pochybnosť či žalovaný je aj materiálne zmenkovým dlžníkom. Podpis zmenky osobou pozbavenou spôsobilosti na právne úkony, je úkonom absolútne neplatným.
Materiálny záväzok žalovaného ako zmenkového dlžníka, pri existencii dôvodov, ktoré spochybňujú pravosť predloženej zmenky, musí byť overený dokazovaním z dôvodu splnenia podmienok na vydanie zmenkového platobného rozkazu.
Korešpondenčná adresa žalovaného (Domov sociálnych služieb pre dospelých) musí vyvolať potrebu preverenia procesnej spôsobilosti žalovaného byť účastníkom konania.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 M Obdo 3/2010
Skutkový stav:
Okresný súd B. V.
vyhovel žalobe žalobcu z 30. mar­ca 2009 a 28. mája 2009 a vydal zmenkový platobný rozkaz č. k. 3 Zm 326/09-16, v ktorom zaviazal žalovaného R. CH., z B. s korešpondenčnou adresou Domov sociálnych služieb pre dospelých H. B., aby zaplatil žalobcovi Mgr. R. C., z T. zmenkovú sumu 49 790,88 Eur so 6% úrokom zo zmenkovej sumy od 28. februára 2007 do zaplatenia, zmenkovú odmenu 164,31 Eur a náhradu trov konania 4 247,29 Eur.
Okresný súd B.V rozhodol tak podľa § 175 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"), keďže žalobca so žalobou predložil v prvopise vlastnú zmenku vystavenú žalovaným 1. decembra 2005 v B. na zmenkovú sumu 1 500 000 Sk, pričom táto zmenka sa stala splatnou 28. februára 2007. Žalobca nadobudol zmenku indosamentom od indosanta D. B., pričom táto zmenka nebola do dňa podania žaloby zaplatená. Keďže proti tomuto zmenkovému platobnému rozkazu neboli v ustanovenej lehote podané žalovaným námietky, predmetný zmenkový platobný rozkaz sa stal právoplatným.
Podnetom na podanie mimoriadneho dovolania žiadal zákonný zástupca účastníka konania R. Ch. - Domov sociálnych služieb, H. B., preskúmať zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu B.V, č. k. 3 Zm 326/2009-16 z 28. mája 2009 na zaplatenie zmenkového dlhu - zmenkovej sumy 49 790,88 Eur s prísl. a zmenkovej odmeny 164,31 Eur z dôvodu, že R. Ch., ktorý je ich opatrovancom, bol rozsudkom Okresného súdu D. S. č. k. 12 Ps 2/2005-25 z 8. novembra 2005, právoplatným 7. decembra 2005, pozbav
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).