Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania. Procesné vady konania

36/2016
Prípustnosť dovolania
Procesné vady konania
§ 239 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 ods. 1 písm a) až g) Občianskeho súdneho poriadku
Pokiaľ sa odvolací súd po preskúmaní veci napadnutého rozhodnutia stotožní s názorom vysloveným v prvostupňovom rozhodnutí bez toho, aby vytkol obsah odôvodnenia rozsudku, nemožno túto skutočnosť považovať za vadu, ktorá by napĺňala predpoklady zákonom stanoveného dôvodu len preto, že účastník konania s rozhodnutím nesúhlasí.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 Obdo V 8/2015
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uznesením č. k. 1 Obo 35/2014-593 z 20. januára 2015 rozhodol tak, že uznesenie Krajského súdu v B. č. k. 8 Cbi 64/2006-571, z 26. mája 2014, potvrdil.
V dôvodoch uznesenia uviedol, že Krajský súd v B. uznesením č. k. 8 Cbi 64/2006-571 z 26. mája 2014 rozhodol tak, že zamietol návrh na prerušenie konania, v ktorom sa navrhovateľ domáha určenia, že jeho pohľadávka voči odporcovi vo výške 196 280,48 eur, je oprávnená a nie je sporná čo dôvodu a výšky.
Konštatoval, že návrhu navrhovateľa z 24. apríla 2014, ktorým žiadal prerušiť konanie do skončenia právoplatného skončenia konania, vedeného na Okresnom súde B. I. pod sp. zn. 33 Cb 51/2014 o určenie platného právneho úkonu - uznanie dlhu z 13. septembra 2005, krajský súd s odkazom na ustanovenie § 109 ods. 2 písmeno c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") nevyhovel a zamietol ho.
Navrhovateľ podal proti tomuto uzneseniu odvolanie, v ktorom navrhol napadnuté uznesenie zrušiť.
Ako dôvod navrhovateľ uviedol, že z dôvodu, že konajúcemu súdu viackrát navrhol vyriešiť prejudiciálnu otázku ohľadne platnosti uznania dlhu, o ktorej konajúca sudkyňa JUDr. Ľ. K. odmietla rozhodovať, navrhovateľ podal návrh na určenie platnosti právneho úkonu - písomného uznania dlhu z 13. septembra 2005. Keďže podľa navrhovateľa od zodpovedania tejto otázky závisí ďalší postup a rozhodovanie krajského súdu v tomto konaní, navrhovateľ žiadal konanie podľa § 109 ods. 1 písmeno b) OSP prerušiť.
Najvyšší súd SR o odvolaní navrhovateľa, ktorým žiadal zrušiť rozhodnutie krajského súdu, ktorým tento jeho návrh na prerušenie konania zamietol, rozhodol uznesením 1 Obo 35/2014-594 z 20. januára 2015 tak, že napadnuté uznesenie Krajského súdu v B., č. k. 8 Cbi 64/2006-571 z 26. mája 2014 potvrdil.
V odôvodnení potvrdzujúceho uznesenia citoval ustanovenia § 109 ods. 1 písmeno b) OSP, § 109 ods. 2 písmeno c) OSP a zistil, že incidenčný spor na krajskom súde prebieha už 9 rokov. Odvolací súd vyslovil, že súhlasí s názorom odvolateľa, že krajský súd si bude
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).