Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolanie. Procesné podmienky dovolania

6/2017
Dovolanie
Procesné podmienky dovolania
§ 236 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Nesprávne právne posúdenie veci samo o sebe nezakladá prípustnosť dovolania. Prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu možno vyvodzovať iba z existencie niektorej z procesných vád v zmysle § 237 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Obdo 146/2014
Skutkový stav:
Okresný súd B. I uznesením z 30. mája 2013, č. k. 34 Cb 18/2011-167, zamietol návrh navrhovateľky na odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie č. II/2010-1937 z 31. decembra 2010 v právnej veci žalobcu: UC. B. S, a.s., B., proti žalovanému: H. V., H. P.215, D. S. Navrhovateľka podala na súd prvého stupňa návrh na zrušenie rozhodcovského rozsudku v zmysle § 40 ods. 1 písm. a), c), j) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a zároveň požiadala súd o odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku podľa § 40 ods. 2 cit. zákona.
Konajúci súd v odôvodnení poukázal na § 40 ods. 2 a § 41 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a po preskúmaní priložených dokladov dospel k záveru, že navrhovateľka nepodala včas žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Konajúci súd zistil, že predmetný rozsudok bol doručený navrhovateľke (v rozhodcovskom konaní žalovanému) 10. januára 2011 a žaloba bola daná na poštovú prepravu 9. februára 2011, pričom na súd došla 11. februára 2011, teda po uplynutí 30-dňovej zákonnej lehoty.
Krajský súd v B. na odvolanie navrhovateľky uznesením z 5. decembra 2013, č. k. 8 Cob 99/2013-177, potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa.
Odvolací súd v odôvodnení uznesenia poukázal na § 41 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a mal za to, že z dikcie predmetného ustanovenia vyplýva, že lehota na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku je lehota hmotnoprávna, a teda nepostačuje a ani nemôže postačovať, ak navrhovateľka v posledný deň lehoty podala žalobu iba na poštovú prepravu. Nejde totiž o lehotu procesnú, a preto sa žaloba mala podať v stanovenej lehote do 30 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku navrhovateľovi, čo sa však nestalo.
Odvolací súd sa teda stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že lehota uvedená v § 41 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní je lehotou hmotnoprávnou a k jej zachovaniu je nevyhnutné, aby žaloba najneskôr v posledný deň lehoty (v prerokovávanom prípade 9. februára 2011) bola doručená súdu. V uvedený
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).