Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ponuka úplatku a návod na zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Trestné oznámenie ako listinný dôkaz

9/2015
Ponuka úplatku a návod na zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Trestné oznámenie ako listinný dôkaz
§ 326 ods. 1 a § 333 Trestného zákona
§ 119 ods. 2 a § 269 Trestného poriadku
I. Nedokonaný návod na prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona nie je zo strany návodcu trestným činom keďže jeho konanie neprekročilo hranice prípravy na trestný čin a toto vývojové štádium je trestným činom len pri príprave na zločin (§ 13 ods. 1 Trestného zákona). Ak však páchateľ ponúkol verejnému činiteľovi v tejto súvislosti úplatok, dopustil sa prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona alebo zločinu podplácania pri použití ods. 3 tohto ustanovenia, ak ponúkol úplatok vo veľkom rozsahu, keďže výkon právomocí verejného činiteľa je vždy považovaný za obstarávanie veci všeobecného záujmu.
II. Trestné oznámenie spadá procesne do kategórie "všetkého" v zmysle § 119 ods. 2 Trestného poriadku, lebo za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona vrátane "oznámenia". Trestné oznámenie preto môže byť na hlavnom pojednávaní čítané ako listinný dôkaz podľa § 269 Trestného poriadku. To platí bez ohľadu na okolnosť, že oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu je podnetom na začatie trestného stíhania. Okolnosť, že oznamovateľom formou listinného dôkazu je poškodený alebo iný svedok však nenahrádza jeho výpoveď.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 To 2/2013
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR odvolanie obžalovaného proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu sp.zn. PK-2T 28/2013 uznesením z 30. apríla 2013 podľa § 319 TP zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Napadnutým rozsudkom špecializovaný trestný súd uznal obžalovaného Ing. A. B. za vinného, že 30. apríla 2012 v čase okolo 10.30 h. v Levoči na štátnej ceste č. 1/18 - Probstnerovej ceste, v súvislosti s dokumentovaním priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. j) zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch a podľa § 20 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorého sa podľa hliadkujúcich policajtov Obvodného oddelenia policajného zboru L. por. L. K., ppor. Z. K. a nstržm. Bc. A. D. dopustil tým, že nezastavil na príkaznej dopravnej značke "Stoj, daj prednosť v jazde!", po uložení blokovej pokuty vo výške 60 €, žiadal členku hliadky nstržm. Bc. A. D., ktorá riešila tento priestupok, aby mu uložila polovičnú pokutu bez vydania pokutových blokov, čím spáchal trestný čin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ").
Za to obžalovanému uložil podľa § 56 ods. 2 TZ s odkazom na § 56 ods. 1, § 333 ods. 2, § 10 ods. 1 písm. b) TZ, s prihliadnutím na § 57 ods. 1, § 38 ods. 2, ods. 3, § 36 písm. j) TZ peňažný trest vo výmere 400 €.
Zároveň pre prípad zmarenia výkonu peňažného trestu ustanovil náhradný tr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).