Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Obstarávanie veci všeobecného záujmu

ZSP 28/2017
Obstarávanie veci všeobecnému záujmu
§ 329 ods. 1 Trestného zákona
Rozhodovanie orgánov verejnej moci o právach a povinnostiach fyzických osôb (vrátane uplatnenia sankcií) v rámci správneho konania je demonštratívnym príkladom "obstarávania vecí všeobecného záujmu" v zmysle § 329 ods. 1 TZ o zločine prijímania úplatku, lebo výkon takejto právomoci presahuje rámec individuálnych záujmov a práv jednotlivca. Nie je charakterizovaný osobou priestupcu (iného delikventa, resp. účastníka konania), teda individuálne, ale záujmom štátu a spoločnosti na zákonnom prerokovávaní a rozhodovaní vo veciach právomoci toho-ktorého orgánu, vrátane sankčného postihu.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 To 6/2011
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným rozsudkom 29. novembra 2011 podľa § 321 ods. 1 písm. d), ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 25. marca 2011, sp. zn. BB 4T 35/2010...
I. zrušil vo výroku o treste a na základe § 322 ods. 3 TP. Obžalovaného V. K. odsúdil podľa § 329 ods. 2 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") s použitím § 38 ods. 3 TZ a § 36 písm. j) TZ na trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov, so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 1 500 eur a náhradný trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov ako aj trest zákazu činnosti v súvislosti s výkonom funkcie verejného činiteľa v trvaní 4 (štyroch) rokov.
II. Podľa § 319 TP odvolanie obžalovaného V. K. zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd (ďalej len ŠTS) obžalovaného K. napadnutým rozsudkom uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, 2 TZ, ktorého sa dopustil tak, že 9. decembra 2008 v čase o 9.48 h. v P. v budove Okresného riaditeľstva PZ, v priestoroch Okresného dopravného inšpektorátu v miestnosti č. 310, ktorá slúžila ako kuchynka, ako príslušník zaradený do funkcie staršieho referenta oddelenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných evidencií na ODI OR PZ P., ako správny orgán riešiaci dopravné priestupky, prijal v súvislosti s prerokovaním priestupku a vydaním rozhodnutia pod sp. zn. Č. p.: ORP-P-907/DI-3-2008 od J. G. úplatok vo výške 3 000 Sk (99,58 eur), ktorého sa J. G. dopustil 17. októbra 2008, kedy viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda 105 S v obci F. pod vplyvom alkoholu s hladinou 1,12 mg/l alkoholu v dychu, za čo mu uložil pokutu vo výške 15 000 Sk (497,91 eur) a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá v trvaní 12 mesiacov.
Za to ŠTS obžalovanému uložil podľa § 329 ods. 2 TZ s použitím § 38 ods. 3 TZ vzhľadom na § 36 písm. j) TZ a § 39 ods. 1, ods. 3 písm. d) TZ trest odňatia slobody vo výmere 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Výkon tohto trestu podľa § 49 ods. 1 písm. a), § 50 ods. 1 TZ podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Obžalovanému bol zároveň uložený podľa § 56 ods. 1 TZ peňažný trest vo výške 1 500 eur s náhradným trestom odňatia slobody vo výmere šesť mesiacov a podľa §§ 61 ods. 1 a 2, 38 ods. 3 a 36 písm. j) TZ trest zákazu činnosti v súvislosti s výkonom funkcie verejného činiteľa v trvaní 4 roky.
Podľa § 285 písm. a) TP ŠTS obžalovaného oslobodil spod obžaloby pre skutky, ktorých sa mal dopustiť na skutkovom základe uvedenom v bode 1 a 4 obžaloby, ktoré prokurátor kvalifikoval ako zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 a 2 TZ v jednočinnom súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1, písm. a) TZ, pretože nebolo dokázané, že sa stali skutky, pre ktoré je obžalovaný stíhaný.
Podľa § 285 písm. b) TP ŠTS oslobodil obžalovaného spod obžaloby pre skutok, ktorého sa mal dopustiť na skutkovom základe uvedenom v bode 2 obžaloby, ktorý prokurátor kvalifikoval ako zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 TZ v jednočinnom súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1, písm. a) TZ, pretože skutok nie je trestným činom.
Špeciálny prokurátor (ďalej len prokurátor) podal odvolanie proti rozsudku ústne do zápisnice, a to vo vzťahu k odsudzujúcemu výroku o vine a proti výroku o treste, ako aj proti oslobodzujúcemu výroku o vine (obom oslobodzujúcim výrokom).
Odvolanie prokurátor odôvodnil písomným podaním z 13. mája 2011, v ktorom rekapituluje výrok a odôvodnenie napadnutého rozsudku a ponúka podrobný výklad prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) TZ. Uviedol, že nebol ani dôvod na postup súdu, ktorým mimoriadne znížil trest odňatia slobody obžalovanému. Súd nekonkretizoval, prečo zvolil takýto postup pri svojom rozhodnutí, citoval len § 39 ods. 1 TZ, preto nie je jasné, prečo by použitie zákonom ustanovenej trestnej sadzby bolo pre obžalovaného
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).