Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Práva a slobody osôb vo výkone trestu odňatia slobody

28/2012
Práva a slobody osôb vo výkone trestu odňatia slobody
Čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 2 a 3, čl. 42 ods. 1 a 2, čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Čl. 6 ods. 1, čl. 8 ods. 1, čl. 9 ods. 1, čl. 10 ods. 1, čl. 13, čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd
Čl. 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd
§ 244 ods. 5, § 250v, § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 5 ods. 2, § 44 ods. 3, § 75 ods. 1, 2, 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
U osôb, ktoré vykonávajú trest odňatia slobody je legitímne, ak sú ich niektoré práva a slobody dočasne obmedzené.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8Sžz 2/2011
Skutkový stav:
Navrhovateľ sa návrhom z 1. októbra 2010, doručeným Najvyššiemu súdu SR 11. októbra 2010, domáha ochrany pred nezákonným zásahom žalovaného správneho orgánu do jeho práv, ktorý má spočívať v aplikácii "protiústavných" ustanovení vyhlášky MS SR č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len "vyhláška").
Konkrétne namietal aplikáciu ustanovenia § 5 ods. 2 vyhlášky, v dôsledku čoho sa musí pravidelne holiť a strihať pod hrozbou disciplinárnych sankcií, čím má dochádzať k porušovaniu práva na ochranu osobnosti podľa ustanovenia § 11 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), práva zaručujúceho rovnaké zaobchádzanie s odsúdeným podľa ustanovenia § 3 ods. 25 zákona č. 475/2005 Z.z., resp. princípu podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života ako aj ďalších práv špecifikovaných v petite. Ďalej namietal nezákonnosť zásahu do jeho práv aplikáciou ustanovenia § 44 ods. 3 vyhlášky, podľa ktorého vysokoškolské vzdelanie možno povoliť iba odsúdenému, ktorý vykonáva trest v diferenciačnej skupine "A", okrem ústavu s maximálnym stupňom stráženia, čím je vytvorená prekážka k právu na prístup k vysokoškolskému vzdelaniu a tiež aplikáciou ustanovenia § 75 ods. 1, 2, 3 vyhlášky, ktoré upravuje výkon trestu žien s prihliadnutím na ich fyziologické a psychické osobitosti, čím dochádza k odlišnému zaobchádzaniu s mužmi a ženami pri výkone trestu odňatia slobody, čo považuje za nezákonný zásah do práva na ochranu osobnosti a ďalších práv. Žiada, aby súd odporcovi zakázal pokračovať v porušovaní práva na ochranu osobnosti a ďalších práv vymenovaných v navrhovanom petite a prikázal mu obnoviť stav pred zásahom. Navrhol tiež, aby súd prerušil konanie a postúpil návrh Ústavnému súdu SR na zaujatie stanoviska o ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).