Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právne dôsledky rozhodnutia o odporovacej žalobe na postavenie účastníkov exekučného konania

54/2011
Právne dôsledky rozhodnutia o odporovacej žalobe na postavenie účastníkov exekučného konania
§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka
§ 37 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok)
Pasívne legitimovaným v exekučnom konaní je povinný a nie osoba, ktorá na základe právneho úkonu, ktorý bol rozhodnutím súdu v zmysle § 42b Občianskeho zákonníka vyhlásený za neúčinný, nadobudla od dlžníka exekúciou postihnutý majetok; rozhodnutím o odporovacej žalobe nedochádza k zmene subjektu povinného.
Vlastník draženej nehnuteľnosti má postavenie účastníka exekučného konania v časti vykonávanej predajom nehnuteľnosti.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 MCdo 15/2010
Skutkový stav:
Návrhom na vykonanie exekúcie doručeným súdnej exekútorke JUDr. A. C. sa Mgr. P. B. ako oprávnený domáhal vykonania exekúcie na majetok V. F. ako povinného na základe exekučného titulu - rozsudku Okresného súdu N. z 24. septembra 2001 č. k. 14 C 1082/ 2000-24, ktorým bol povinný zaviazaný v lehote troch dní zaplatiť oprávnenému 130 000 Sk s 10% úrokom z omeškania za mesiace október až december 1999 vo výške 39 000 Sk a so 17,6% úrokom z omeškania zo sumy 169 000 Sk od 1. novembra 1999 do zaplatenia, ako aj nahradiť mu trovy konania vo výške 12 160 Sk.
Okresný súd N.
uznesením z 14. mája 2010 rozhodol o schválení príklepu udeleného na dražbe konanej dňa 12. októbra 2009 v sídle Exekútorského úradu súdnej exekútorky JUDr. A. C. na podiel o veľkosti ? nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území S. M., zapísanej na liste vlastníctva č. xxx ako rodinný dom súpisného čísla 284 postavený na parcele č. 28967/2, vydražiteľom J. V. a Mgr. V. V. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za najvyššie podanie vo výške 9 400 €.
V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného z 25. februára 2002 Okresný súd N. uznesením z 26. marca 2002 poveril exekútorku JUDr. A. C. na vymoženie peňažného plnenia 130 000 Sk s príslušenstvom na základe exekučného titulu - rozsudku Okresného súdu N. z 24. septembra 2001 č. k. 14 C 1082/2000-24. Vlastnícke právo povinného k draženému spoluvlastníckeho podielu bolo preukázané rozsudkom Okresného súdu T. z 27. januára 2005 č. k. NM - 4 C 125/2003-35 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v T. z 8. decembra 2005 sp. zn. 4 Co 120/2005, ktorým bola dohoda o vyporiadaní dedičstva po poručiteľovi S. F., zomrelom 14. apríla 2002 uzavretá medzi V. F. a V. F., ktorou V. F. nadobudla spoluvlastnícky podiel na spornej domovej nehnuteľnosti, vyhlásená voči oprávnenému za právne neúčinnú. Dospel k záveru, že dražba spoluvlastníckeho podielu domovej nehnuteľnosti, ktorú exekútorka JUDr. A. C. vykonala 12. októbra 2009, bola vykonaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok), preto súd udelenie príklepu vydražiteľom J. V. a Mgr. V. V. v zmysle § 148 Exekučného poriadku (ďalej aj "EP") schválil.
Generálny prokurátor SR
vyhovel podnetu V. F., mimoriadnym dovolaním napadol uznesenie okresného súdu o schválení príklepu, ktoré navrhol zrušiť a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie.
Mimoriadne dovolanie odôvodnil nesprávnym právnym p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).