Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právne následky podania žaloby o vylúčenie veci z exekúcie na ďalší priebeh exekúcie

56/2011
Právne následky podania žaloby o vylúčenie veci z exekúcie na ďalší priebeh exekúcie
§ 33 ods.1 § 36 ods.5, § 55 ods.1, § 56 a § 140 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Podanie žaloby o vylúčenie veci z exekúcie podľa § 55 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) samo nemá za následok prerušenie exekučného konania [§ 36 ods. 5 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)] ani odklad exekúcie [§ 56 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)].
Súdny exekútor môže aj po podaní žaloby o vylúčenie veci z exekúcie v exekúcii pokračovať, vykonávať úkony exekučnej činnosti a realizovať predaj veci na dražbe aj vtedy, ak konanie o vylúčenie veci z exekúcie nebolo právoplatne skončené.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 MCdo 20/2010
Skutkový stav:
Žalobkyňa sa v konaní domáhala náhrady škody, ktorú mal spôsobiť žalovaný ako súdny exekútor, vykonávajúci proti povinnému Ing. J. N. exekúciu v prospech oprávneného ST. N., a.s. predajom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území L. M. a zapísaných na liste vlastníctva č. xxx ako parcela č. 140/1 - zastavaná plocha vo výmere 336 m2, parcela č. 140/2 - zastavaná plocha vo výmere 165 m2, parcela č. 140/3 - zastavaná plocha vo výmere 190 m2, parcela č. 140/4 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2, parcela č. 140/5 - zastavaná plocha vo výmere 20 m2, parcela č. 141 - záhrada vo výmere 262 m2 a prevádzkový objekt súpisného č. 75 postavený na parcele č. 140/1 (ďalej len "nehnuteľnosti") na dražbe konanej 21. decembra 1998, napriek vedomosti, že Ing. M. S. (právny predchodca žalobkyne) podal 16. decembra 1998 návrh na vylúčenie vecí z exekúcie. Tým, že súdny exekútor za tohto stavu vykonal dražbu nehnuteľnosti, bola Ing. M. S. spôsobená škoda, spočívajúca v zániku práva možnosti obnovenia vlastníckeho práva a zániku dispozičného práva akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami.
Okresný súd K.
rozsudkom z 13. júna 2006 žalobe vyhovel a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 4 800 000 Sk so 17,6% úrokom z omeškania od 8. júla 2000 do zaplatenia a nahradiť jej 312 585 Sk trov konania.
V odôvodnení uviedol, že žalovaný v exekučnom konaní vydal 20. novembra 1998 dražobnú vyhlášku, podľa ktorej sa 21. decembra 1998 uskutoční dražba nehnuteľností. Ing. M. S. a 17. decembra 1998 doručil žalovanému návrh na vylúčenie vecí z exekúcie, v ktorom uviedol, že 16. decembra 1998 podal na Okresnom súde L. žalobu o určenie, že kúpna zmluva uzavretá 26. apríla 1995 medzi ním ako predávajúcim a Ing. J. N. ako kupujúcim, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti označené v dražobnej vyhláške, bola jeho odstúpením z 2. decembra 1998 od začiatku zrušená, ktoré konanie je vedené pod sp. zn. 9 C 351/1998. Bol toho názoru, že oznámením Ing. M. S. o podaní žaloby o vylúčenie vecí z exekúcie vznikla zákonná prekážka brániaca vykonaniu exekúcie predajom nehnuteľností a žalovaný mal túto skutočnosť oznámiť súdu a navrhnúť povolenie odkladu exekúcie podľa § 56 ods. 3 zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len "Exekučný poriadok" alebo "EP") do skončenia konania o vylúčenie vecí z exekúcie. Keďže tak žalovaný neurobil a vykonal exekúciu predajom nehnuteľností, zasiahol do práv právneho predchodcu žalobkyne a spôsobil mu škodu (§ 33 ods. 1 Exekučného poriadku). Výrok o náhrade trov konania odôvodnil § 142 ods. l Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP")
Žalovaný
napadol rozsudok Okresného súdu K. z 13. júna 2006 odvolaním.
Krajský súd v K.
ako súd odvolací rozsudkom z 28. marca 2007 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol.
Na rozdiel od súdu prvého stupňa bol toho názoru, že zo žiadneho ustanovenia Exekučného poriadku výslovne nevyplýva, že by sa súdny exekútor po tom, čo mu bola doručená žaloba o vylúčenie vecí z exekúcie, mal zdržať pokračovania v exekúcii predajom nehnuteľností a vyhlásená dražba by mala byť zrušená, lebo vznikla zákonná prekážka vykonania exekúcie, preto na strane žalovaného nevidel splnenie zákonného predpokladu zodpovednosti za škodu v zmysle § 33 ods. 1 EP - porušenie právnej povinnosti vyplývajúcej z exekučnej činnosti.
Najvyšší súd SR
na dovolanie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v K. z 28. marca 2007 uznesením zo 17. júna 2009 sp. zn. 5 Cdo 179/2007 uvedený rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Ako vyplýva z odôvodnenia dovolací súd zrušil rozsudok odvolacieho súdu z dôvodu existencie vady v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).