Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na spravodlivý proces

58/2013
Právo na spravodlivý proces
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
čl. 46 ods. 1 Ústav Slovenskej republiky
§ 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní ako súčasti práva na spravodlivý proces.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
8 Sžo 36/2012
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného, ktorým zamietol rozklad žalobcu a potvrdil personálny rozkaz ministra vnútra SR č. X z 25. júla 2011, ktorým bol žalobca podľa § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozhodnutia len ,,Zákon") dňom 1. augusta 2011 preložený z funkcie starší referent špecialista 3. inšpekčného oddelenia odboru inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, služobného úradu MV SR - miesto výkonu služby B. B., na inú funkciu v rámci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v B. B.
Krajský súd dospel k záveru, že žalovaný nebol povinný zdôvodňovať prevedenie žalobcu na inú funkciu dôležitým záujmom služby tak, ako v prípade, ak by šlo o nadriadeného. Služobný orgán v zmysle § 35 ods. 2 Zákona môže, ale nemusí v rozhodnutí o prevedení uviesť dôvody viažuce sa k dotknutému policajtovi a pokiaľ sa rozhodne akokoľvek, je treba z hľadiska zákonnosti jeho postup akceptovať. Pokiaľ zákon vyžaduje, aby bol v prípade prevedenia nadriadeného naplnený dôležitý záujem služby na takomto rozhodnutí, tento záujem je potrebné definovať, pomenovať v dôvodoch rozhodnutia, aby nielen dotknutý policajt ale celý policajný zbor, a napokon aj verejnosť, ktorej tento zbor slúži, vedeli, aký služobný záujem viedol nadriadeného k prevedeniu policajta. V prípade nadriadeného nestačí len konštatovanie, že je daný dôležitý záujem služby, ale tento právne neurčitý pojem treba niečím konkrétnym naplniť.
Ako nedôvodnú hodnotil krajský súd námietku žalobcu týkajúcu sa nepreskúmateľnosti rozhodnutia. Z výrokovej časti personálneho rozkazu vyplýva, že postup vyžadovaný § 35 ods. 2 Zákona bol dodržaný. Z návrhu na preloženie žalobcu je zrejmé, že 25. júla 2011 bol tento návrh prerokovaný tak ako to ukladá § 35 ods. 2 Zákona, vo výbore OZP v SR, čo potvrdil predseda OZP v SR svojim podpisom.
Pokiaľ žalobca namietal nedodržanie 60-dňovej lehoty pre vydanie rozhodnutia o rozklade, krajský súd ustálil, že ide o poriadkovú lehotu, ktorej uplynutím nezanikajú ani práva ani povinnosti účastníka konania. O prijatí rozkladu konajúcim orgánom bolo žalobcovi zaslané písomné oznámenie zo dňa 25. augusta 201l. Konanie na odvolacom orgáne nezačne skôr, ako sa realizuje postup podľa § 242 ods. 7 Zákona, keďže až po ukončení autoremedúry na prvostupňovom orgáne je možné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).