Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prijímanie rozhodnutí valného zhromaždenia per rollam (ZSP 35/2019)

§ 40 Občianskeho zákonníka
§ 122, § 130, § 131 Obchodného zákonníka

I. Ustanovenie § 130 Obchodného zákonníka ukladá spoločníkom povinnosť vyjadriť sa k návrhu uznesenia písomne. Zo skutočnosti, že návrh uznesenia bol zaslaný poštou ako doporučená zásielka nemožno vyvodiť záver, že len takýto spôsob doručovania vyjadrenia spoločníka k návrhu uznesenia predstavuje dodržanie zákonom vyžadovanej písomnej formy v zmysle § 130 Obchodného zákonníka v spojení s úpravou ustanovenia § 40 Občianskeho zákonníka o zachovaní písomnej formy úkonu.

II. Nevyvrátiteľná zákonná domnienka v zmysle § 130 Obchodného zákonníka sa môže uplatniť len za predpokladu, že návrh uznesenia sa dostal do dispozičnej sféry spoločníka a ten mal možnosť sa s ním oboznámiť, pričom z nejakého dôvodu sa rozhodol k návrhu uznesenia nevyjadriť. Cieľom zákonnej domnienky je ochrana spoločníka výlučne pre tento prípad. Nemožno ju považovať za ochranu spoločníka v prípade, že poskytnutá lehota na vyjadrenie je neprimerane krátka na to, aby spoločníkovi umožňovala vyjadriť sa k návrhu uznesenia, a to bez ohľadu na to, akým počtom hlasov spoločník disponuje v spoločnosti.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo 22/2018.

 

Skutkový stav:
Súd prvej inštancie rozsudkom z 1. decembra 2016 rozhodol, že rozhodnutie spoločníkov žalovanej spoločnosti, prijaté mimo valného zhromaždenia spoločnosti, obsiahnuté v uznesení z 5. decembra 2014, ktorým bol odvolaný z funkcie konateľa Ing. Ján N., je neplatné a súčasne rozhodol, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 %.
V konaní bolo preukázané, že žalovaná spoločnosť ABC s. r. o. má dvoch spoločníkov - spoločnosť XYZ, s. r. o. s účasťou 51 % a žalobcu Ing. Juraja S. s účasťou v spoločnosti 49%. Spoločník XYZ, s. r. o. v liste z 27. novembra 2014, adresovanom žalobcovi, navrhol odvolanie Ing. Jána N. s návrhom uznesenia. Súd poukázal na to, že v liste bola žalobcovi určená lehota siedmych dní od odoslania návrhu na poštovú prepravu na vyjadrenie sa k návrhu uznesenia. Z potvrdenia Slovenskej pošty, a.s. súd prvej inštancie zistil, že táto zásielka bola doručená na poštu vo Vranove nad Topľou 1. decembra 2014 a žalobca si ju prevzal 15. decembra 2014. Konateľ žalovanej Ing. M. listom z 5. decembra 2014 oznámil žalobcovi výsledok hlasovania spoločníkov spoločnosti XYZ s. r. o. o odvolaní Ing. N. z funkcie konateľa, pričom v liste uviedol, že hlasovania sa zúčastnili obaja spoločníci s počtom 200 hlasov a za návrh hlasoval spoločník XYZ, s. r. o., ktorý má 102 hlasov. Spoločník Ing. S., ktorý má 98 hlasov, sa k návrhu uznesenia v ustanovenej lehote nevyjadril, s odkazom na čo potom platí, že s návrhom nesúhlasil. Na základe uvedeného konateľ žalovanej v liste konštatoval, že spoločníci 102 hlasmi prijali uznesenie o odvolaní Ing. N. z funkcie konateľa žalovanej. Z potvrdenia Slovenskej pošty, a.s. súd prvej inštancie zistil, že toto oznámenie nového konateľa žalovanej z 5. decembra 2014 bolo doručené na poštu vo Vranove nad Topľou 10. decembra 2014 a žalobca ho prevzal 16. decembra 2014. Listom z 22. decembra 2014 žalobca oznámil žalovanej, že nesúhlasí s prijatým uznesením mimo valného zhromaždenia, pretože lehota na písomné vyjadrenie k návrhu uznesenia mu uplynula skôr, ako si zásielku prevzal, čím bol ukrátený na práve hlasovať o návrhu uznesenia na odvolanie konateľa.
Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa ustanovení § 130 a § 131 Obchodného zákonníka (ďalej aj "OBZ") konštatujúc, že ustanovenie § 131 OBZ sa vzťahuje aj na rozhodnutia prijímané spoločníkmi mimo valného zhromaždenia. Žaloba bola podaná v zákonnej prekluzívnej lehote a na jej podanie sa nevyžaduje preukázanie naliehavého právneho záujmu. Ďalej uviedol, že návrh uznesenia musí byť predložený spoločníkom v písomnej forme, teda ho treba poslať poštou, faxom alebo v elektronickej forme, pričom o obsahu návrhu sa musia spoločníci dozvedieť, to znamená, že sa musí dostať do ich dispozičnej sféry a musí im byť reálne doručený. Aj keď ustanovenie § 130 OBZ ako ani spoločenská zmluva žalovanej spoločnosti neupravuje spôsob predkladania návrhu uznesenia spoločníkom na vyjadrenie a neurčuje ani minimálnu lehotu, ktorá by mala byť spoločníkom poskytnutá na vyjadrenie, táto lehota by mala byť dostatočná napriek tomu, že spoločník je pre prípad nevyjadrenia sa k návrhu chránený nevyvrátiteľnou zákonnou domnienkou nesúhlasu.
Žalovanou určenú lehotu siedmych dní od odoslania na poštovú prepravu súd prvej inštancie považoval za krátku lehotu a spôsob určenia začiatku plynutia lehoty za účelový a odporujúci dobrým mravom. Vyslovil názor, že žalovaná pri určovaní lehoty nezohľadnila možnosť uloženia zásielky na pošte, resp. možnosť vyzdvihnutia si zásielky počas úložnej doby, v dôsledku čoho lehota na vyjadrenie žalobcovi uplynula skôr, ako si zásielku na pošte prevzal. Podľa názoru súdu prvej inštancie by zodpovedalo dobrým mravom určenie začiatku plynutia lehoty až od doručenia zásielky, prípadne odo dň
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).