Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Primeraná náhrada za zrušenie vecného bremena

51/2013
Primeraná náhrada za zrušenie vecného bremena
§ 151n a § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka
Pri určení výšky primeranej náhrady za zrušenie vecného bremena, ktorému zodpovedá právo bezplatného doživotného bývania v nehnuteľnosti, nemožno za rozhodujúci považovať spôsob zabezpečenia budúceho bývania oprávnenej osoby (napr. vo forme obstarania vlastníctva bytu), ani čas využívania vecného bremena oprávnenou osobou a ani získanie kúpnej ceny za nehnuteľnosť, na ktorej viazne vecné bremeno; pri určovaní výšky primeranej náhrady je významné zistenie, aký je majetkový prospech vlastníka (spoluvlastníkov) zaťaženej nehnuteľnosti a majetkový dôsledok u oprávneného, vychádzajúc z toho, že právo z vecného bremena spočíva v bezplatnom doživotnom bývaní. Súd pri úvahe o výške primeranej náhrady za zrušenie vecného bremena nie je viazaný návrhom.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
1 Cdo 192/2006
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zrušil právo vecného bremena spočívajúce v práve doživotného bývania pre navrhovateľku v rodinnom dome ako aj v práve doživotného užívania pozemkov. Odporcom v prvom a druhom rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne uhradiť navrhovateľke protihodnotu vecného bremena vo výške 250 000 Sk v lehote 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia; čo do zvyšku uplatneného nároku na vyplatenie protihodnoty vecného bremena vo výške 50 000 Sk návrh navrhovateľky zamietol. Odporcom v prvom a druhom rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľke náhradu trov konania v sume 49 962 Sk do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
Z vykonaného dokazovania mal súd prvého stupňa za preukázané, že navrhovateľka bola pôvodne vlastníčkou uvedených nehnuteľností, ktoré kúpnopredajnou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice 24. januára 1997 predala odporcom v prvom a druhom rade, pričom predmetom úpravy vzťahov medzi účastníkmi zmluvného záväzku bolo tiež zriadenie práva vecného bremena vo forme doživotného bezplatného užívania nehnuteľností navrhovateľkou. Navrhovateľka vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav vyžaduje starostlivosť zo strany tretej osoby; tieto základné potreby navrhovateľke neposkytujú rodinní príslušníci, resp. priatelia práve z dôvodov existencie závažných negatívnych rozporov medzi navrhovateľkou a odporcom v prvom rade. Vzájomné negatívne vzťahy pretrvávajú dlhodobo a nie sú ani na prospech navrhovateľky, ale ani na prospech odporcov v prvom a druhom rade. Pri právnom posúdení vychádzal z ustanovenia § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), keď hrubý nepomer medzi výhodou navrhovateľky a zriadeným vecným bremenom vysvetlil tak, že výhoda navrhovateľky, zriadená na základe vecného bremena, je v hrubom nepomere s faktickým stavom. Majúc za splnené podmienky pre zrušenie práva vecného bremena považoval za primeranú náhradu za zrušené vecné bremeno sumu 250 000 Sk. K tejto sume dospel tak, že vzal zreteľ na odpovede realitných kancelárií, že v mieste trvalého bydliska navrhovateľky obstaranie jednoizbového bytu vyjde na 200 000 až 300 000 Sk. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil aplikáciou § 142 ods. 1 OSP.
Krajský súd na odvolanie odporcov rozsudok súdu prvého stupňa v časti zrušenia práva vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania pre navrhovateľku v rodinnom dome potvrdil. V časti protihodnoty vecného bremena vo výške 250 000 Sk rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že odporcom v prvom a druhom rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne uhradiť navrhovateľke protihodnotu vecného bremena vo výške 150 000 Sk v lehote 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia; v časti, ktorou žiadala navrhovateľka priznanie protihodnoty vecného bremena vo vyššej sume, návrh zamietol. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.
V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že aj podľa jeho názoru pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom bremene a správne preto súd prvého stupňa rozhodol, že namiesto vecného plnenia bude poskytnuté peňažné plnenie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).