Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pripustenie iného účastníka do konania. Podanie dovolania

37/2015
Pripustenie iného účastníka do konania
Podanie dovolania
§ 92 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 240 Občianskeho súdneho poriadku
Dovolanie podané pôvodným účastníkom (žalobcom) konania, ktorý ako poplatník poplatkového úkonu nepodal v zákonom ustanovenej lehote opravný prostriedok, je neoprávnenou osobou vo vzťahu k účastníkom konania, ako aj súdu.
Právne irelevantným v tomto vzťahu je aj dodatočný súhlas postupníka s podaním dovolania pôvodným žalobcom.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Obdo V 14/2014
.
Skutkový stav:
Krajský súd v B. uznesením č. k. 36 Cb 36/2001-151, z 24. októbra 2008 rozhodol tak, že žalobcovi uložil, aby v lehote do 10 dní od doručenia zaplatil súdny poplatok za odvolanie vo výške 600 000 Sk s poučením, že ak sa poplatok v určenej lehote nezaplatí, bude ho súd vymáhať. V poučení uviedol, že proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie na tomto súde do 15 dní odo dňa doručenia.
Najvyšší súd SR ako odvolací súd na odvolanie žalobcu uznesením odmietol odvolanie ako oneskorene podané.
V odôvodnení uviedol, že predmetom odvolania doručeného súdu 17. júna 2014 je uznesenie s vyznačenou právoplatnosťou 25. novembra 2008, ktorú skutočnosť odvolateľ nepopieral a sám uviedol, že odvolanie proti tomuto uzneseniu doručenému 7. novembra 2008 nepodal, a preto ho podáva teraz. Z ustanovenia § 204 ods. 1 OSP je zrejmé, že odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. V danom prípade odvolateľ v lehote určenej súdom na podanie odvolania, odvolanie nepodal. Vo veci nebolo vydané žiadne opravné uznesenie. Napadnuté uznesenie sa týka poplatkovej povinnosti. Odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene [§ 208 ods. 1 písm. a) OSP].
Vzhľadom na to, že predmetné odvolanie bolo podané oneskorene, v čase, keď už napadnuté uznesenie nadobudlo právoplatnosť Najvyšší súd SR odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v B. č. k. 36 Cb 36/2001-151 zo 24. októbra 2008 ako oneskorené odmietol.
Pôvodný žalobca - obchodná spoločnosť- I., a.s. v likvidácii, K., podal proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie.
Jeho prípustnosť odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 237 písm. f)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).