Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodnutie riaditeľa školy

41/2015
Rozhodnutie riaditeľa školy
§ 5 ods. 3 písm. e), § 13 ods. 1, § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 2 písm. i), j), l) a s), § 6 ods. 1, § 7 ods. 3 a 5, § 9 ods. 3, 4 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
§ 10 ods. 2, § 246c ods. 1 prvá veta, § 250ja ods. 2 prvá veta, § 250j ods. 2 písm. a) a d), § 219 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Ak ide o rozhodnutie riaditeľa školy, ktorým sa zasahuje do práv a právom chránených záujmov žiaka, ktoré podlieha rozhodovaciemu postupu podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z., na takéto rozhodnutie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 47/2013
.
Skutkový stav:
Krajský súd v T. napadnutým rozsudkom zrušil rozhodnutie žalovaného (resp. právneho predchodcu) z 23. januára 2013 podľa § 250j ods. 2 písm. a) a d) Občianskeho súdneho poriadku a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že predmetom preskúmania bolo rozhodnutie žalovaného z 23. januára 2013, ktorým odpovedal na odvolanie zákonnej zástupkyne žalobkyne tak, že jej odvolanie posúdil ako sťažnosť a o sťažnosti rozhoduje štátna školská inšpekcia podľa § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. Podľa názoru krajského súdu oznámenie riaditeľky z 26. novembra 2012, aj keď nemalo náležitosti správneho rozhodnutia v zmysle § 47 správneho poriadku, treba považovať za správne rozhodnutie, pretože v zmysle § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. riaditeľ školy rozhoduje o oslobodení žiaka od vzdelávania v jednotlivých predmetoch alebo ich častí a na rozhodovanie podľa uvedeného zákona (§ 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z.) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní - správny poriadok.
Krajský súd dospel k záveru, že obsah oznámenia možno považovať za správne rozhodnutie aj v zmysle § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") pretože ide o rozhodnutie podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o právach a povinnostiach fyzickej osoby v oblasti verejnej správy, a preto odvolanie zákonnej zástupkyne hodnotil ako využitie zákonného opravného prostriedku, o ktorom mal žalovaný rozhodnúť v odvolacom konaní podľa § 53 a nasl. správneho poriadku, čo žalovaný neurobil a vec nevyriešil zákonným postupom. Podľa krajského súdu žalovaný zaujal vo veci nesprávny právny názor a v konaní bola zistená taká vada, ktorá mala vplyv na zákonnosť rozhodnutia.
Krajský súd zároveň uviedol, že k námietkam ku skutkového stavu sa nevyjadruje, pretože dosiaľ nebolo riadne rozhodnuté o odvolaní, a sa preto zaujatie právneho názoru k námietkam žalobkyne javí ako predčasné.
Krajský súd zároveň postupom podľa § 250k ods. 1 OSP priznal úspešnej žalobkyni náhradu trov za súdny poplatok a náhradu trov za právne zastúpenie. Za súdny poplatok 70,00 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 557,15 eur.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).