Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudok na základe uznania nároku

1/2016
Rozsudok na základe uznania nároku
§ 40 ods. 2, § 153a ods. 1, § 202 ods. 1, § 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak sú splnené predpoklady vyplývajúce z § 153a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je súd aj bez návrhu povinný (obligátne) rešpektovať procesnú situáciu, ktorá nastala v dôsledku uznávacieho prejavu odporcu a musí vydať rozsudok na základe uznania nároku; súd v takom prípade nemá možnosť zvažovať, či rozsudok na základe uznania nároku vydá alebo nevydá.
Z § 40 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva, že by účastníci podpisovali (aj) zápisnicu o pojednávaní, na ktorom odporca uznal nárok; nepodpísanie zápisnice odporcom nemá za následok neúčinnosť jeho uznávacieho prejavu.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 437/2013
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil odporkyni povinnosť zaplatiť navrhovateľovi do 3 dní 1 285,08 eur s príslušenstvom.
Vychádzal zo skutočnosti, že účastníci uzatvorili platnú úverovú zmluvu, ktorá má všetky náležitosti vyžadované ustanoveniami zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov. Na základe tejto zmluvy navrhovateľ poskytol odporkyni úver. Odporkyňa z neho dosiaľ nesplatila 1 285,08 eur, preto sa navrhovateľ dôvodne domáha zaplatenia tejto sumy spolu s príslušenstvom.
Odporkyňa napadla tento rozsudok odvolaním.
Krajský súd uznesením odvolanie odmietol.
V odôvodnení uviedol, že odporkyňa na pojednávaní pred súdom prvého stupňa 9. novembra 2012 uznala nárok navrhovateľa čo do základu aj výšky. Pre ten prípad Občiansky súdny poriadok (ďalej aj "OSP") ukladá súdu, aby rozhodol rozsudkom na základe uznania nároku (§ 153a ods. 1 OSP). Súd prvého stupňa teda rozhodol rozsudkom na základe uznania nároku, aj keď to výslovne neuviedol v odôvodnení svojho rozhodnutia. Odvolanie proti rozsudku na základe uznania nároku je, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, procesne neprípustné (§ 202 ods. 1 OSP). Podľa názoru odvolacieho súdu boli v preskúmavanej veci splnené podmienky na vydanie rozsudku na základe uznania nároku, povaha prerokovávanej veci nevylučovala vydanie takého rozhodnutia a napadnutý rozsudok nevychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Na tomto základe odvolací súd uzavrel, že odvolanie odporkyne smeruje proti rozsudku, ktorý nemožno napadnúť odvolaním. Vzhľadom na to jej procesne neprípustné odvolanie odmietol [§ 202 ods. 1 OSP a § 218 ods. 1 písm. c) OSP].
Odporkyňa podala proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie s odôvodnením, že jej v konaní bola odňatá možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) OSP].
Uviedla, že jedným z procesný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).