Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účinky oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok podľa § 96 ods. 2 ZKR

ZSP 38/2020
§ 87 ods. 8 a § 96 ods. 2 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
Veriteľ si môže u správcu uplatniť pohľadávku proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zverejniť rozvrh podľa § 96 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v Obchodnom vestníku. Po zverejnení takéhoto oznámenia môže veriteľ v konkurznom konaní uplatniť pohľadávku proti príslušnej podstate výlučne v odôvodnených námietkach na predpísanom tlačive v lehote určenej v ustanovení § 96 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na pohľadávku, ktorú veriteľ neuplatnil u správcu uvedeným postupom, sa pri uspokojení neprihliada ako na pohľadávku proti (všeobecnej alebo oddelenej) podstate, ani sa veriteľ nemôže následne s úspechom domáhať určenia tejto pohľadávky proti podstate žalobou podanou proti správcovi podľa § 87 ods. 8 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
3 Obdo 63/2019
Skutkový stav:
Súd prvej inštancie rozsudkom z 29. mája 2017 určil, že pohľadávky žalobcu - daň z nehnuteľností na základe rozhodnutí Mesta N. v uvedenej výške a špecifikácii, sa považujú v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu PPP, s. r. o., za pohľadávky proti oddelenej podstate.
Z odôvodnenia vyplýva, že pohľadávka žalobcu na dani z nehnuteľnosti vznikla až po vyhlásení konkurzu (v roku 2013) v súvislosti so správou a speňažovaním majetku, keďže povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti vyplýva zo zákona a iba jej riadnym plnením nedochádza k dôsledkom, ktoré by vlastníka v jeho vlastníckom práve obmedzovali (napr. zriadenie daňového záložného práva). Na plnení tejto povinnosti nič nemení vyhlásenie konkurzu. Na nehnuteľnostiach, ktoré predstavovali predmet dane, bolo zriadené záložné právo rozhodnutím správcu dane. V prípade pohľadávok žalobcu ide o pohľadávky proti oddelenej podstate. Podľa súdu prvej inštancie zákon nevyžaduje pre uplatnenie pohľadávok proti podstate žiadne formálne náležitosti a ani lehotu. Za uplatnenie pohľadávok proti podstate považoval súd prvej inštancie doručenie e-mailu správcovi konkurznej podstaty z 19. apríla 2016, keďže žalobca si mohol pohľadávky uplatniť až po nadobudnutí právoplatnosti jednotlivých rozhodnutí, ktorými bola uložená poplatková povinnosť, a nie už doručením rozhodnutí mesta, ako to prezentoval v žalobe žalobca. Žaloba bola podaná podľa § 87 ods. 8 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj "ZKR") a nie podľa § 96 ZKR, preto na rozhodnutie o žalobe aplikoval ustanovenie § 87 ods. 8 ZKR, pričom dodal, že nepodaním námietok proti zoznamu pohľadávok proti podstate vypracovanému správcom a zverejnenom v Obchodnom vestníku nezaniká právo veriteľa podať žalobu podľa § 87 ods. 8 ZKR. Naopak, žalobu podľa § 96 ods. 6 ZKR možno podať až vtedy, ak právny dôvod, poradie pohľadávky alebo jej výška neboli určené podľa § 87 ZKR, alebo ak také konanie neprebieha.
Odvolací súd rozhodol o odvolaní žalovaného rozsudkom z 29. októbra 2018 tak, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny potvrdil a v celom rozsahu sa stotožnil s jeho odôvodnením.
Súd zdôraznil, že pokiaľ správca neuzná právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate, taký spor sa nerieši v rámci námietkového konania, ale prostredníctvom incidenčnej žaloby. V námietkovom konaní sa môže veriteľ domáhať poradia zaradenia svojej pohľadávky do zoznamu pohľadávok proti podstate, ale už sa nemôže domáhať určenia právneho dôvodu, prípadne oprávnenej výšky pohľadávky. K riadnemu uplatneniu pohľadávok došlo 19. apríla 2016, pričom žalovaný správca žalobcovi listom z 22. apríla 2016 oznámil neuznanie pohľadávok a vyzval ho na podanie incidenčnej žaloby. Súd prvej inštancie v incidenčnom spore posudzoval dôvodnosť neuznania týchto pohľadávok a správne ustálil, že pohľadávky žalobcu na dani z nehnuteľnosti preukázateľne vznikli po vyhlásení konkurzu a nepochybne súvisia so správou úpadcovho majetku, a preto neuznanie týchto pohľadávok nebolo dôvodné.
Žalovaný podal proti rozsudku odvolacieho súdu dovolanie podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP") a žiadal, aby dovolací súd napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).