Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ukladanie sankcií správnym orgánom

59/2012
Ukladanie sankcií správnym orgánom
§ 106 ods. 3 písm. b), § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 10 ods. 2, § 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 250ja ods. 2, § 214 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku.
Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt je myšlienkový proces, v rámci ktorého má správny orgán zvažovať závažnosť porušenia právnych predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho konania, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2 Sžp 16/2011
Skutkový stav:
Krajský súd v B.
rozsudkom č. k. 4S 241/2009 - 27 z 15. apríla 2011 zrušil rozhodnutie žalovaného č. k. 01 018 09/163/2009-SSI 61-Va z 15. októbra 2009 podľa § 250j ods. 2 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie.
Uvedeným rozhodnutím bolo potvrdené rozhodnutie vydané prvostupňovým správnym orgánom Slovenskou stavebnou inšpekciou - Inšpektorát Bratislava pod č. 02 028 09/136/2009-SSI-62-Ba/Ko z 22. mája 2009 o uložení pokuty žalobcovi vo výške 6 500 € za nedodržanie záväznej podmienky uskutočnenia stavby, uloženej stavebným úradom v stavebnom povolení na stavbe "Skladové haly" v k. ú. Ivánka pri Dunaji.
Ako vyplýva z odôvodnenia napadnutého rozsudku, krajský súd z obsahu administratívneho spisu zistil, že Slovenská stavebná inšpekcia so sídlom v Bratislave, ako príslušný správny orgán vykonal 9. apríla 2009 stavebný dohľad u žalobcu na Stavbe "Skladové haly č. 2", o čom spísal Záznam pod č. j. 136/2009-SSI-62 a tento zúčastnené strany vzali bez námietok na vedomie. Do záznamu uviedol nedostatky zistené kontrolou, ktoré nariadil odstrániť do 20. apríla 2009. Nedostatky spočívali v tom, že žalobca realizoval stavbu na tam uvedených parcelách v rozpore so záväznou podmienkou pre uskutočnenie stavby stavebného povolenia, cit: "Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu".
Keďže zistené nedostatky žalobca do stanoveného termínu neodstránil, správny orgán mu 14. mája 2009 doručil upovedomenie o začatí správneho konania vo veci porušenia stavebného zákona a zároveň ho vyzval na vyjadrenie v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Žalobca doručil svoje vyjadrenie správnemu orgánu 25. mája 2009, kde nepoprel zistené nedostatky a informoval žalovaného o svojom ďalšom postupe vo veci legalizácie predmetnej stavby.
Správny orgán 1. júna 2009 vydal svoje prvostupňové rozhodnutie o uložení sankcie. Žalobca vo svojom odvolaní namietal len výšku pokuty, ktorú pokladal za neprimerane vysokú už aj z dôvodov, že dal vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá je v štádiu dokončenia a schvaľovania a tiež, že podal žiadosť o povolenie zmeny stavby ešte pred jej dokončením. Poukázal aj na skutočnosť, že svojím konaním neporušil celospoločenské či verejné záujmy tak závažne, ako to uviedol správny orgán
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).