Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vylúčenie majetku z konkurznej podstaty úpadcu

ZSP 57/2017
Vylúčenie majetku z konkurznej podstaty úpadcu
§ 19 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
I. Zahrnutím veci do konkurznej podstaty úpadcu sa nemení skutočný vlastník nehnuteľnosti, či ním bol úpadca alebo tretia osoba.
II. Zápisom veci do konkurznej podstaty úpadcu, ako aj právoplatným rozhodnutím o jej vylúčení zo súpisu konkurznej podstaty, nemôže byť určený vlastník veci.
Rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Obo 39/2014
.
Skutkový stav:
Krajský súd v B. B. napadnutým rozsudkom č. k. 49 Cbi 3/2012-211 zamietol žalobu a žalovanému nepriznal náhradu trov konania.
Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobcovia sa domáhajú vylúčiť z konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárskeho družstva (ďalej len "P. d.") Č. - O. v konkurze pozemky na LV č. 1594, t.j. parc. E KN č. 1388/901, E KN č.107 a KN č. 405 v k. ú. Č., okr. V. K. a zároveň mu uložiť povinnosť vylúčiť spätne aj parc. E KN č. 727/901 a uložiť žalovanému aj obmedzenie nakladať s uvedeným majetkom. Žalobcovia súdu nepreukázali, žeby sa určovacou žalobou domáhali určenia vlastníctva, čo by bolo dôvodom prerušenia tohto konania. Súd ďalej zistil, že Správa katastra V. K. rozhodnutím z 19. decembra 2011, sp. zn. X10/2011 žiadosť žalobcu v prvom rade z 31. marca 2011 na opravu chyby v katastrálnom operáte, týkajúcej sa spochybnenia vlastníckeho práva k parcelám E KN č. 727/901, E KN č. 107, E KN č. 405, E KN č. 1388/901 vedených na LV č. 1594, k. ú. Č., zamietla. Katastrálny úrad v B. B. rozhodnutím z 20. februára 2012, č. X03/2012 odvolanie žalobcu v prvom rade proti rozhodnutiu Správy katastra V. K. z 19. decembra 2011, č. X10/2011 zamietol a uvedené rozhodnutie Správy katastra V. K. potvrdil.
Súd poukázal na list Obvodného pozemkového úradu vo V. K. z 13. apríla 2011, č. 7/2011/00314-002, ktorým žalobcu na jeho žiadosť informoval o spracovaní registrov v k. ú. Č. Oznámil mu, že ZRPS (zjednodušený register pôvodného stavu) bol schválený rozhodnutím Pozemkového úradu V. K. z 2. novembra 1995, č. poz. ú. 238/2/1994, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7. decembra 1995. Správa katastra V. K. údaje schváleného ZRPS v extraviláne Č. prevzala zápisom do evidencie KN 1. decembra 1995. ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) v zastavanom území - intraviláne obce Č. bol schválený rozhodnutím Okresného úradu V. K, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 30. júla 2001, č. 20001/00101, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2. augusta 2001. Správa katastra vo V. K. údaje schváleného ROEP v zastavanom území obce Č. prevzala do evidencie KN 24. mája 2002. Vlastnícke vzťahy u novovytvorenej parc. č. 727/901, v súčasnosti vedenej na LV č. 1594 riešil zhotoviteľ tak, že vlastníctvo zapísal v prospech P. d. Č. - O., titulom nadobudnutia bol zákon č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a pod. právnych útvarov.
V zmysle § 1 a § 2 zákona č. 81/1949 Zb. vlastníctvo majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a pod. právnych útvarov prechádza na jednotné roľnícke družstvá zriadené podľa zákona č. 69/1949 Zb., a to dňom vzniku JRD, pričom JRD Č. vzniklo v roku 1959. Obvodný pozemkový úrad vo V. K. oznámil žalobcovi v prvom rade, že informácie o vlastníckych vzťahoch k pozemkom v k. ú. Č. boli prostredníctvom zverejnených spracovaných návrhov registrov ZRPS a ROEP v zmysle ustanovení príslušných zákonov (zák. č. 330/1991 Zb. a zák. č. 180/1995 Zb.) doručené každému známemu účastníkovi konania, pričom tí občania, ktorým z určitých dôvodov nebol doručený výpis návrhu registra, mohli tieto informácie získať priamo na obecnom úrade zo zverejnených návrhov registrov. V zákonom ustanovenej lehote nebola podaná písomná námietka, ktorá by spochybnila takto zapracované vlastnícke vzťahy k parcele určeného operátu č. 727/901, pritom údaje ROEP boli rozhodnutím z 30. júla 2001, č. 2001/00101 schválené. Úrad tiež uviedol, že počas spracovania ROEP nebola využitá možnosť nadobudnutia vlastníctva k pozemku vydržaním v zmysle § 11 zákona č. 180/1995 Zb. Upozornil žalobcu, že v zákonnej lehote troch rokov od zápisu schváleného registra do evidencie KN mohol správny orgán po prerokovaní v komisií rozhodnúť o zmene údajov schváleného registra. Žalobca v prvom rade bol v tomto liste upozornený, že na odstránenie majetkových krívd spôsobených napr. aj zákonom č. 81/1949 Zb., boli prijaté reštitučné zákony zákon č. 229/1991 Zb. a zákon č. 103/2003 Z.z., pretože žalobca v prvom rade nevyužil žiadnu zákonnú možnosť na spochybnenie vlastníckych vzťahov k parcele určeného operátu č. 727/901, vedenej Správou katastra vo V. K. na LV č. 1594, zostávajú údaje evidencie KN záväz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).