Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výrok rozsudku súdu prvej inštancie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a otázka viazanosti odvolacieho súdu rozsahom odvolania (ZSP 18/2022)

§ 450 Občianskeho zákonníka

§ 379 písm. c) Civilného sporového poriadku

Aj keď výroková časť rozsudku súdu prvej inštancie, ktorým bolo vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pozostáva vždy z viacerých výrokov, predstavuje jeden celok komplexne vyporiadavajúci doterajšie práva procesných strán z tohto spoluvlastníctva a zároveň konštituujúci ich nové práva. Ak je taký rozsudok napadnutý odvolaním (čo aj len v niektorej časti), žiadny z jeho výrokov vo veci samej nenadobúda oddelene právoplatnosť. Podľa § 379 písm. c) Civilného sporového poriadku nie je vtedy odvolací súd viazaný rozsahom odvolania a musí preskúmať všetky (aj odvolaním nenapadnuté) výroky rozsudku vo veci samej. V nadväznosti na výsledky svojho odvolacieho prieskumu môže rozsudok súdu prvej inštancie len ako celok buď potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť; pokiaľ napadnutý rozsudok zmení, musí sám nanovo a v celom rozsahu vyporiadať všetky práva a povinnosti strán sporu z ich dovtedajšieho bezpodielového spoluvlastníckeho právneho vzťahu a nanovo konštituovať ich práva z novovzniknutých právnych vzťahov.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/91/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).