Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyrovnanie podielov pri usporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

ZSP 33/2018
Vyrovnanie podielov pri usporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
§ 150 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku
Ak sa hodnota celého majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nezvýšila o to, čo niektorý z manželov vynaložil zo svojho na spoločný majetok, možno manželovi na jeho podiel započítať z hodnoty toho, čo by mal nahradiť iba podiel, a to v rozsahu, aký mu pripadá z celého bezpodielového spoluvlastníctva.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
6 Cdo 56/2017
.
Skutkový stav:
Okresný súd Senica (ďalej len "súd prvej inštancie") rozsudkom z 12. februára 2015 č. k. 12C 66/2007501 usporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tak, že do výlučného vlastníctva žalobkyne prikázal obývaciu stenu a kuchynský stôl spolu so štyrmi stoličkami a zostatkovú hodnotu členského podielu v bytovom družstve k bytu. Do výlučného vlastníctva žalovaného prikázal hnuteľné veci prútené kreslo, skrinku v kúpeľni, obraz, galaskrinku, stropné svietidlo a motorové vozidlo. Žalovanému uložil povinnosť titulom finančného vyrovnania zaplatiť žalobkyni sumu 2 663,67 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň rozhodol o povinnosti strán sporu zaplatiť súdny poplatok a o náhrade trov konania.
Za základ svojho rozhodnutia vzal zistenia, že manželstvo strán sporu bolo rozvedené rozsudkom súdu prvej inštancie z 27. apríla 2005 č. k. 5C 51/2005, ktorý nadobudol právoplatnosť 2. júla 2005, a že k usporiadaniu ich zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva dohodou nedošlo. Pokiaľ ide o predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov dospel k záveru, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ku dňu zániku manželstva) patrí zostatková hodnota členského podielu v družstve v rozsahu trhovej ceny bytu, za ktorú žalobkyňa byt predala a hnuteľné veci špecifikované vo výroku rozsudku. Pri jeho usporiadaní zohľadnil, že žalobkyňa zo svojho vynaložila na spoločný majetok sumu 28 214,83 eur, ktorá bola vyplatená pri prevode členského podielu bytu. Pri určení výšky finančného vyrovnania vychádzal z celkovej hodnoty masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov v sume 60 027,90 eur. Vychádzajúc zo zásady, že podiely oboch manželov sú rovnaké, každý z manželov by mal teda dostať majetok v sume 30 013,95 eur. Žalobkyni boli prikázané majetkové právo a hnuteľné veci v celkovej sume 55 565,11 eur a žalovanému hnuteľné veci v sume 4 462,79 eur. Žalobkyňa tak dostala o 25 551,16 eur viac, preto by mala na úplné finančné vyrovnanie uvedenú sumu zaplatiť žalovanému. Po zohľadnení prínosu žalobkyne v sume 28 214,83 eur dospel k záveru, že žalovaný má na úplné vyrovnanie podielov uhradiť žalobkyni sumu 2 663,67 eur, čo predstavuje rozdiel medzi s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).