Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne poplatky a právo na súdnu ochranu. Konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Platenie súdnych poplatkov v dovolacom konaní

35/2015
Súdne poplatky a právo na súdnu ochranu
Konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Platenie súdnych poplatkov v dovolacom konaní
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky
§ 143 a nasl. Občianskeho zákonníka
§ 7 ods. 7 a 9 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Všeobecne uznávaným účelom (funkciou) súdnych poplatkov je zabezpečiť sčasti úhradu nákladov, ktoré vznikajú štátu výkonom súdnictva (fiškálna funkcia), obmedzovať podávanie niektorých neuvážených či svojvoľných (šikanóznych) návrhov na začatie súdneho konania (regulačná funkcia) a pôsobiť na to, aby povinní dobrovoľne plnili svoje povinnosti (motivačná či prevenčná funkcia).
Uloženie poplatkovej povinnosti v občiansko­právnych veciach v rozpore so zákonom o súdnych poplatkoch, môže založiť porušenie práva na prístup k súdu.
Poplatková povinnosť účastníka za dovolanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (dovolateľa) sa vyrubuje len vo výške dvojnásobku poplatku stanoveného v položke 6 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov ako prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Nález
Ústavného súdu
SR, sp. zn.
I. ÚS 464/2010 - upravený pre publikačné účely
.
Z odôvodnenia:
1. Ústavnému súdu SR (ďalej len "ústavný súd") bola 9. júla 2010 doručená sťažnosť J. J. (ďalej len "sťažovateľ") vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len "ústava") a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor") uznesením Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd"), sp. zn. 2 Cdo 261/2009 z 31. marca 2010 (ďalej len "napadnuté uznesenie").
2. Z obsahu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ je odporcom v súdnom spore o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") vedenom na Okresného súdu B. V (ďalej len "okresný súd") pod sp. zn. 24 C 157/1998. Okresný súd rozhodol vo veci rozsudkom zo 17. marca 2004, proti ktorému sťažovateľ podal odvolanie. Krajský súd v B. (ďalej len "krajský súd") rozsudkom sp. zn. 4 Co 358/06 z 28. januára 2008 prvostupňový rozsudok čiastočne zmenil a vo zvyšku potvrdil
Sťažovateľ napadol rozsudok krajského súdu dovolaním, v rámci ktorého sťažovateľ požadoval odložiť vykonateľnosť rozsudku krajského súdu.
Okresný súd uznesením č. k. 24 C 157/98-373 z 15. apríla 2009 dovolacie konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku za dovolanie zastavil.
Krajský súd na odvolanie sťažovateľa uznesením sp. zn. 12 Co 90/2009 z 15. júna 2009 uznesenie okresného súdu potvrdil.
Sťažovateľ podal proti tomuto rozhodnutiu krajského súdu dovolanie.
Najvyšší súd rozhodol napadnutým uznesením tak, že dovolanie zamietol.
3. Sťažovateľ namietal, že "najvyšší súd v danej veci... porušil právo sťažovateľa na prístup k dovolaciemu súdu ohľadne vecného prejednania dovolania voči rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bolo vyporiadané BSM...". V tejto súvislosti uviedol, že "Uvedený zásah do práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces, bol spôsobený najvyšším súdom nesprávnou, či svojvoľnou (arbitrárnou) aplikáciou... zákona o súdnych poplatkoch.". Sťažovateľ následne podal vlastný - od najvyššieho súdu odlišný - výklad sporných ustanovení zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení aktuálnom v čase rozhodovania ["v konaní o vysporiadaní BSM, ako aj v znení k 28.3.2008", t.j. v čase podania dovolania, pozn. (ďalej len "zákon o súdnych poplatkoch")].
4. Sťažovateľ na základe už uvedeného žiadal ústavný súd, aby vydal nález:
"1. Základné právo J. J. na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy a právo na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru, postupom Najvyššieho súdu SR v konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. 2Cdo 261/2009, porušené boli.
2. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2010, sp. Zn. 2 Cdo 261/2009 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.
3. J. J. priznáva náhradu trov konania vo výške 254,88 €, ktorú sumu mu vyplatí Najvyšší súd SR v lehote do 1 mesiaca od doručenia nálezu, k rukám jeho právneho zástupcu."
5. Ústavný súd sťažnosť prerokoval na neverejnom zasadnutí senátu a uznesením č. k. I. ÚS 464/2010-16 z 8. decembra 2010 ju prijal na ďalšie konanie, keďže nezistil dôvody na jej odmietnutie v rámci jej predbežného prerokovania.
6. Na základe žiadosti ústavného súdu sa k veci vyjadril najvyšší súd podaním sp. zn. KP 4/2010-118 z 12. januára 2011 a právna zástupkyňa sťažovateľa podaním z 28. januára 2011. Najvyšší súd v podstatnom uviedol, že "namietané rozhodnutie... nie je možné považovať za svojvoľné alebo zjavne neodôvodnené, resp. za také, ktoré by popieralo zmysel práva na súdnu ochranu, keďže najvyšší súd sa v dovolacom konaní vysporiadal s námietkami sťažovateľa a svoje rozhodnutie riadne odôvodnil." Právna zástupkyňa sťažovateľa zotrvala na dôvodoch uvedených v sťažnosti. Obaja účastníci zhodne súhlasili s upustením od ústneho pojednávania.
Priebeh súdneho konania zistený zo spisu okresného súdu sp. zn. 24 C 157/1998
7. Sťažovateľ bol odporcom v súdnom spore o vyporiadanie BSM vedenom na okresnom súde pod sp. zn. 24 C 157/1998. Okresný súd v merite veci rozhodol 17. marca 2004 rozsudkom tak, že "z vecí, ktoré mali účastníci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov", prikázal do vlastníctva navrhovateľky ideálnu polovicu rodinného domu s garážou, dielňou a záhradu "v celkovej hodnote 2 061 500 Sk" a do vlastníctva sťažovateľa jednoručnú uhľovú brúsku a stojanovú vŕtačku "v celkovej hodnote 4 520 Sk". Súčasne uložil navrhovateľke povinnosť "zaplatiť odporcovi na vyrovnanie jeho podielu sumu 1 012 737,50 Sk".
8. O odvolaní sťažovateľa rozhodol krajský súd rozsudkom sp. zn. 4 Co 358/06 z 28. januára 2008, ktorým "... napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s opravným uznesením mení tak, že z vecí patriacich do BSM účastníkov prikazuje do výlučného vlastníctva navrhovateľky ideálnu polovicu rodinného domu... s vedľajšou stavbou, plotmi, vonkajšími úpravami a pozemkami... Do výlučného vlastníctva odporcu prikazuje zámočnícku dielňu... ako aj jednoručnú uhľovú brúsku... a stojanovú vŕtačku... Navrhovateľka je povinná zaplatiť odporcovi na vyrovnanie jeho podielu z BSM sumu 539 050,45 Sk... V ostatnej časti napadnutý rozsudok potvrdzuje.".
9. Sťažovateľ napadol rozsudok krajského súdu dovolaním z 28. marca 2008, ktorým žiadal rozhodnúť tak, že "NS SR rozsudok odvolacieho súdu zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie". Súčasne požiadal, "aby súd v zmysle ustanovenia § 243 OSP pred rozhodnutím o dovolaní" uznesením odložil vykonateľnosť rozsudku krajského súdu.
V odôvodnení dovolania, "ktorého prípustnosť vyvodzuje z § 238 ods. 1 OSP - ide o zmeňujúce rozhodnutie a opodstatnenosť z § 241 ods. 2, písm. b) a c) OSP", sťažovateľ uviedol:
"... Tzv. iné vady konania podľa § 241 ods. 2 písmeno b) OSP sú spôsobilým dovolacím dôvodom vtedy, ak mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Takou vadou konania je v prvom rade to, že rozhodnutie odvolacieho súdu vychádza z neúplné alebo nesprávne zisteného skutkového stavu veci, alebo je napadnuté rozhodnutie nepreskúmateľné a pod. Tento dôvod vidíme v tom, že... dôkaz listinou - vyhlásenie z 3.5.1996 - nebol vytvorený v súlade s § 129 ods. 1 OSP... bez toho, že by postupoval podľa § 213 ods. 2 OSP, a teda
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).