Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nezaplatenie súdneho poplatku

19/2016
Nezaplatenie súdneho poplatku
§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
§ 138 ods. 1 a 2, § 219 ods. 1, § 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 250k, § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Majetkové pomery účastníka konania nemožno považovať za skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho činnosti a konanie o oslobodenie od súdneho poplatku nie je konaním, v ktorom by zákon ukladal súdu vyhľadávaciu povinnosť vo vzťahu k dôkazom potrebným na zistenie skutkového stavu veci. Je preto výlučne na žalobcovi, aby svoje tvrdenie o nepriaznivých majetkových pomeroch preukázal, na čo slúži, okrem iného aj tlačivo, ktoré mu krajský súd doručil a ktoré je verejne dostupné aj na internete.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžf 120/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v K. uznesením č. k. 6 S 352/2012-48 z 19. novembra 2014 žalobcovi nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov.
Uviedol, že po tom, ako po márnom uplynutí lehoty ustanovenej vo výzve na zaplatenie súdneho poplatku splatného podaním žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu orgánu verejnej správy, nebol súdny poplatok žalobcom uhradený, vydal krajský súd uznesenie č. k. 6 S 352/2012-31 z 24. apríla 2014, ktorým konanie zastavil podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
Žalobca v lehote ustanovenej zákonom na podanie odvolania doručil krajskému súdu odvolanie obsahujúce aj návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP").
Hoci žalobca v predmetnom podaní uviedol tvrdenia o jeho pomeroch, nepredložil žiadne listiny na preukázanie tvrdených skutočností. Preto ho krajský súd výzvou z 19. mája 2014, doručenou 21. mája 2014 vyzval, aby v lehote 10 dní doložil súdu riadne a kompletne vyplnené tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktoré pripojil k výzve. Krajský súd poukázal na to, že žalobca 4. júna 2014 doručil krajskému súdu tlačivo, v ktorom vyplnil iba svoje identifikačné údaje. Vyslovil, že ak by nepriaznivá finančná situácia žalobcu, v dôsledku skutočností, ktorých pôvod je v podnikaní a ktoré s podnikaním súvisia, bola dôvodom pre oslobodenie od súdnych poplatkov, znamenalo by to prenesenie časti rizika spojeného s podnikaním na štát, čo je neprípustné. Uviedol, že nedostatok finančných prostriedkov žalobcu ako právnickej osoby nemôže byť sám osebe dôvodom pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.
Súd dal do pozornosti skutočnosť, že súdny poplatok vo výške 70 eur nepredstavuje takú vysokú sumu, ktorú by žalobca nebol schopný uhradiť. Zároveň poukázal na judikatúru Najvyššieho súdu SR, ktorý v uznesení sp. zn. 2 Sžf 53/2013 z 1. augusta 2013 uviedol, že sa stotožňuje s právnym názorom ESĽP vysloveným v rozsudku z 19. júna 2001, sťažnosť č. 28249/95 vo veci Kreuz proti Poľsku (ods. 59, 60),
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).