Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdny poplatok za dovolanie v konaní vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom

33/2015
Súdny poplatok za dovolanie v konaní vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom
§ 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení pred 1. októbrom 2012
§ 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
§ 1, § 5, § 18ca zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
položka 7 a Sadzobníka súdnych poplatkov prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení po 1. októbri 2012
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Ak bolo dovolanie v konaní vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov podané po 30. septembra 2012, aj keď samo konanie na súde prvého stupňa začalo prípadne do 30. septembra 2012, vzťahuje sa na poplatkovú povinnosť v dovolacom konaní už právna úprava účinná po 30. septembri 2012 (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 408/2015
.
Skutkový stav:
Krajský súd rozsudkom zo 17. septembra 2014 potvrdil rozsudok okresného súdu zo 4. marca 2014 zamietajúci žalobu, ktorou sa žalobkyňa v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 514/2003 Z.z.") domáhala voči žalovanej náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy.
Žalobkyňa napadla tento rozsudok odvolacieho súdu dovolaním.
Okresný súd vyzval žalobkyňu 16. decembra 2014, aby do 10 dní zaplatila súdny poplatok za dovolanie vo výške 40 € podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov (ďalej len "Sadzobník"), prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "zákon č. 71/1992 Zb."), resp. podľa § 2 ods. 4, § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 2 a § 7 ods. 10 zákona č. 71/1992 Zb. Súd prvého stupňa zároveň žalobkyňu poučil, že ak poplatok v tejto lehote nezaplatí, konanie o jej dovolaní bude zastavené (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.).
Okresný súd uznesením z 29. januára 2015 konanie o dovolaní žalobkyne zastavil podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.
V odôvodnení súd uviedol, že výzva na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie spolu s poučením o následkoch jeho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).