Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov k veci nadobudnutej jedným z manželov v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (ZSP 11/2019)

§ 143 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku

Ak medzi jedným z manželov a treťou osobou došlo v konaní pred súdom k zrušeniu a vyporiadaniu ich podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti, v rámci ktorého manžel za použitia finančných prostriedkov v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobudol vlastníctvo nehnuteľnosti, stala sa takto nadobudnutá nehnuteľnosť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 197/2017.

 

Skutkový stav:
Okresný súd Žilina (ďalej len "súd prvej inštancie") rozsudkom z 3 februára 2016 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby žalovanému bola súdom uložená povinnosť strpieť užívanie nehnuteľností (ďalej len "sporné nehnuteľnosti").
Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že sporné nehnuteľnosti, ktoré boli pôvodne vo vlastníctve rodičov žalovaného a po ich smrti ich zdedil žalovaný a jeho sestra, užívala žalobkyňa spolu so žalovaným až do marca 2015. Vzhľadom na to, že žalovaný a jeho sestra sa ako podieloví spoluvlastníci (každý v podiele po 1/2) nevedeli dohodnúť o užívaní sporných nehnuteľností, bola podaná žaloba o zrušenie a vyporiadanie ich spoluvlastníctva; výsledkom konania o nej bolo nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu žalovaným s tým, že setre titulom vyporiadania vyplatí sumu 58 200 eur. Na splnenie tejto povinnosti žalovaného boli použité finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") žalobkyne a žalovaného. Z ich spoločných prostriedkov boli hradené aj výdaje na údržbu a zhodnotenie sporných nehnuteľností.
Pri rozhodovaní vzal súd prvej inštancie na zreteľ ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), v zmysle ktorého v BSM nie sú veci, ktoré jeden z manželov nadobudol dedičstvom (žalovaného "prvý" spoluvlastnícky podiel 1/2). Rozhodnutie súdu v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva žalovaného a jeho sestry predstavuje titul nadobudnutia "druhého" spoluvlastníckeho podielu žalovaného k sporným nehnuteľnostiam. Na základe toho dospel súd prvej inštancie k právnemu záveru, že pokiaľ v zmysle rozhodnutia súdu nadobudol tento podiel žalovaný ako jeden z dvoch už existujúcich podielových spoluvlastníkov, ktorí predmet spoluvlastníctva nadobudli dedením, nešlo o nadobudnutie "druhého" spoluvlastníckeho podielu do BSM. Skutočnosť, že časť finančných prostriedkov vynaložených na splnenie povinnosti žalovaného vyplývajúcej z rozhodnutia súdu bola vyplatená z prostriedkov v BSM, je v tomto prípade - podľa názoru súdu prvej inštancie - z hľadiska nadobudnutia vlastníckeho práva výlučne žalovaným právne irelevantná. Predmetnú skutočnosť by bolo možné zohľadniť iba pri vyporiadaní v zmysle § 150 OZ. Keďže žalobkyňa neuniesla dôkazné bremeno a nepreukázala, že sporné nehnuteľnosti je oprávnená užívať z dôvodu, že v podiele 1/2 patria do BSM žalobkyne a žalovaného, súd prvej inštancie jej neopodstatnenú žalobu v celom rozsahu zamietol.
Krajský súd v Žiline (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie žalobkyne rozsudkom z 20. decembra 2016 napadnutý rozsudok potvrdil podľa ustanovenia § 387 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP") ako vecne správny.
Podľa právneho názoru odvolacieho súdu zodpovedá napadnuté rozhodnutie zákonným požiadavkám kladeným na odôvodnenie rozhodnutia. Súd prvej inštancie v odôvodnení svojho rozsudku uviedol rozhodujúci skutkový stav, primeraným spôsobom opísal priebeh konania, stanoviská procesných strán k prejednávanej veci, výsledky vykonaného dokazovania a citoval právne predpisy, ktoré aplikoval na prejednávaný prípad a z ktorých vyvodil svoje závery. Prijaté právne závery primerane vysvetlil. Žalobkyňa k veci samotnej neuviedla v odvolaní žiadne také skutočnosti, s ktorými by sa nevyrovnal už súd prvej inštancie, prípadne ktoré by boli spôsobilé viesť k inému vyhodnoteniu skutkového stavu a následne k odlišným právnym záverom. Vzhľadom na to, že už súd prvej inštancie sa náležite a vecne správne vyrovnal so všetkými námietkami obsiahnutými neskôr v odvolaní žalobkyne, odvolací súd nepovažoval odvolanie za dôvodné. So zreteľom na to prvoinštančný rozsudok potvrdil.
Žalobkyňa podala proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu dovolanie, prípustnosť ktorého vyvodzoval
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).