Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzitýmny rozsudok v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

45/2015
Medzitýmny rozsudok v konaní o vyporiadnie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
§ 152 Občianskeho súdneho poriadku
O tom, či trhová cena rodinného domu (ne)patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda či je alebo nie je predmetom jeho vyporiadania, nemožno rozhodnúť medzitýmnym rozsudkom, pretože tu nejde o pomer základu uplatňovaného nároku a jeho výšky v zmysle § 152 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Medzitýmnym rozsudkom nemožno riešiť predbežné otázky.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
4 Cdo 188/2013
Skutkový stav:
Okresný súd medzitýmnym rozsudkom rozhodol, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí trhová cena rodinného domu, súpisné číslo 414, postaveného na parcele č. xxx/10 v katastrálnom území S., zapísaného na LV č. xxx (ďalej len "rodinný dom"). Rozhodnutie právne odôvodnil § 143 a § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Krajský súd na odvolanie žalobkyne medzitýmny rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí rodinný dom a ani jeho hodnota. Rozhodnutie právne odôvodnil § 40a a § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Žalobca podal proti tomuto rozsudku krajského súdu dovolanie s odkazom na ustanovenie § 238 OSP v spojení s § 241 ods. 2 písm. c) OSP z dôvodu, že odvolací súd vec nesprávne právne posúdil. Navrhol preto rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.
Najvyšší súd SR ako súd dovolací (§ 10a ods.1 OSP), po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 OSP), zastúpený advokátom (§ 241 ods. 1 OSP), proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 1 OSP), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu podľa § 242 ods. 1 a 2 OSP a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.
Z odôvodnenia:
Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 OSP).
Dovolací súd je podľa ustanovenia § 242 ods. 1 OSP viazaný rozsahom podaného dovolania i uplatnenými dovolacími dôvodmi. Obligátorne (§ 242 ods. 1 OSP) sa zaoberá procesnými vadami u
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).